Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com

 SINAVONLINE.net

 

 Video Kulübü

??ngilizce Dersleri: Making Comparison


YDS, TEOG, TOEFL vb. s??navlara ili??kin ??ngilizce dersleri kapsam??nda "Making Comparison" konusu ele al??nmaktad??r.

YDS, ??SYM taraf??ndan d??zenlenen ve yabanc?? dil bilgisinin ??l????ld?????? bir s??navd??r. YDS, ikbahar ve sonbahar d??nemlerinde toplam 2 kez s??nav merkezlerinde merkezi olarak ger??ekle??tirilmektedir. Ayr??ca e-YDS olarak ifade edilen elektronik ortamda ??SYM taraf??ndan belirlenen takvime uygun olarak genelde her ay d??zenlenen bir s??navd??r. YDS ve e-YDS s??navlar??na;

??? Do??ent, doktora ve sanatta yeterlik adaylar??,
??? Y??ksek lisans programlar??na girecek lisans program?? mezunlar??,
??? Lisans programlar??n??n son s??n??f??nda veya son s??n??ftan bir ??nceki s??n??fta okuyan ????rencilerden, y??ksek lisans ya da doktora ????renimi g??rmek isteyenler,
??? Herhangi bir kamu kurumunda ??al????makta olup dil tazminat?? ya da yurtd?????? g??rev vs. nedeniyle yabanc?? dil bilgisi d??zeyini belirlemek isteyenler,
??? ????retim ??yesi d??????nda kalan ????retim g??revlisi kadrolar??na naklen ya da a????ktan atamas?? yap??lacak olanlar,
??? Yurt d??????nda ????renim g??r??p de diploma denklik i??lemleri i??in YDS sonu??lar??ndan yararlanmak isteyen adaylar,
??? Kamu personeli olmak amac??yla KPSS???ye girecek adaylardan, ??al????mak istedikleri kamu kurumunun talebi do??rultusunda yabanc?? dil bilgisi d??zeyini belirlemek isteyenler,
??? Herhangi bir kamu kurumunda ??al????m??yor ya da ??al????may?? ama??lam??yor olsa da, yabanc?? dil bilgisi d??zeyini belirlemek isteyen ??niversite ya da y??ksek okul mezunlar?? kat??labilmektedir. Her iki s??nav t??r?? de ??cretlidir.

 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net