Videolar   Formller   letiim 

GiriYGSngilizceYDSKPSSALESAFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
SYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Sınav sonuları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
ngilizce
YDS
KPSS
ALES
AF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com


MOTORLU TA�ITLAR S�R�C� ADAYLARI SINAVI

2007 YILI UYGULAMA PLANI

 MEB (Milli E�itim Bakanl���) Trafik Ehliyet S�navlar� S�nav Takvimi

Ehliyet S�nav� S�nav Tarihleri, S�nav Ba�vuru Tarihleri
   

 

MOTORLU TA�IT S�R�C� ADAYLARI SINAVI (MTSAS) 2007 SINAV UYGULAMA TAKV�M�

(A)

S�nav Tarihi

(B)

S�nav �creti Yat�rma

(C)

MTSK'lar�n Aday Ba�vuru Bilgi Giri�i ve Onay ��lemleri

(D)

�l/�l�e Milli E�itim M�d�rl�klerinin Kontrol ve Onay ��lemleri

Ba�lama Tarihi

Biti� Tarihi

Ba�lama Tarihi

Biti� Tarihi

Ba�lama Tarihi

Biti� Tarihi

17 �ubat 2007 Cumartesi

04 Ocak 2007 Per�embe

25 Ocak 2007 Per�embe

04 Ocak 2007 Per�embe

28 Ocak 2007 Pazar

04 Ocak 2007 Per�embe

31 Ocak 2007 �ar�amba

21 Nisan 2007 Cumartesi

01 Mart 2007 Per�embe

29 Mart 2007 Per�embe

01 Mart 2007 Per�embe

01 Nisan 2007 Pazar

01 Mart 2007 Per�embe

04 Nisan 2007 �ar�amba

07 Temmuz 2007 Cumartesi

01 May�s 2007 Sal�

14 Haziran 2007 Per�embe

01 May�s 2007 Sal�

17 Haziran 2007 Pazar

01 May�s 2007 Sal�

20 Haziran 2007 �ar�amba

25 A�ustos 2007 Cumartesi

16 Temmuz 2007 Pazartesi

02 A�ustos 2007 Per�embe

16 Temmuz 2007 Pazartesi

05 A�ustos 2007 Pazar

16 Temmuz 2007 Pazartesi

08 A�ustos 2007 �ar�amba

27 Ekim 2007 Cumartesi

03 Eyl�l 2007 Pazartesi

02 Ekim 2007 Sal�

03 Eyl�l 2007 Pazartesi

04 Ekim Per�embe

03 Eyl�l 2007 Pazartesi

08 Ekim Pazartesi

15 Aral�k 2007 Cumartesi

05 Kas�m 2007 Pazartesi

22 Kas�m 2007 Per�embe

05 Kas�m 2007 Pazartesi

25 Kas�m 2007 Pazar

05 Kas�m 2007 Pazartesi

28 Kas�m 2007 �ar�amba

A�IKLAMALAR:

1.  S�nav �cretleri Ziraat Bankas�, Vak�flar Bankas� ve Halk Bankas�n�n t�m �ubelerinden kurumsal tahsilat arac�l���yla yap�l�r.

2.  (B) s�tununda belirtilen s�nav �creti yat�rma s�releri hi�bir �ekilde de�i�tirilmeyecek ya da uzat�lmayacakt�r. MTSK'lar kursiyerlerini bu s�relere dikkat etmeleri konusunda uyaracaklard�r.

3.  (C) s�tununda belirtilen s�reler i�erisinde MTSK'lar aday ba�vuru bilgilerini gireceklerdir. Yeni kay�tl� adaylar�n ba�vurular�, bu s�reler i�erisinde girilip, kontrol listesinden tekrar kontrolleri yapt�ktan sonra onaylanabilir. Eski kay�tl� adaylar�n ba�vuru giri�leri ise bir �nceki s�nav�n sonu�lar� a��kland�ktan sonra yap�labilir. Eski kay�tl� adaylar�n ba�vuru giri�leri; sadece TC Kimlik Numaras� girilince ekrana gelen bilgilere banka dekont numaras�n�n eklenmesi ile yap�l�r.

4. (D) s�tununda belirtilen s�reler i�erisinde �n inceleme komisyonlar� incelemelerini yapar. �l/il�e milli e�itim m�d�rl�kleri ise �n inceleme komisyonlar�n�n incelemeleri do�rultusunda MTSK'lar taraf�ndan girilen ve onaylanan aday ba�vuru bilgilerinin onay i�lemlerini yaparlar.

 

     

 

 Son Yazlar
ocuklar in Bilgisayar Programcl - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eitim Frsatlar
 
Avrupa'da Eitim Frsatlar
 
Sosyal Alarn ocuklar zerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eitimde Ailelerin nemi
 
Zaman Etkin Kullanma Yntemi: Yaplacak Gnlk ler Listesi
 
 

SINAVONLINE.net