Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com

 SINAVONLINE.net KPSS

 

Kamu Personel Seçme Sınavı
 

KPSS 2002 İKTİSAT SORU ve CEVAPLARI

1. Marshall’ın iktisat teorisine yapmış olduğu temel metodolojik katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Nakdi maliyet ve reel maliyet ayrımı

B)      Rant benzeri kavramı
C) Tüketici artığı

C)  Kısmi denge analizi E) Alternatif maliyet

Cevap: C

 

2. Keynesyen İktisadi yorumlanmasına yönelik beş grup görüş içinde Hicks-Hansen çizgisinde gelişen IS-LM açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ücret-fiyat yapışkanlıkları

B)     Esneklik kötümserliği (hidrolik Keynesçilik)

C)     İrrasyonel beklentiler ve/veya kalıcı dinamik dengesizlik

D) Dönemler arası koordinasyon bozukluğu

E)  Para ve diğer varlıklar arasında ikamenin yolduğu

Cevap: A

 

3. Otomobil ile benzin nasıl mallardır?

A) Tamamlayıcı mallar     B) İkame malları    C) Bağımsız mallar
D) Zorunlu mallar            E) Düşük mallar

Cevap: A

 

4.  Bir malın fiyatında meydana gelen, %10'luk bir artış talep edilen miktarı %25 oranında azaltıyorsa bu malın talep esnekliği Hasıldır?

A) Sıfır        B) Düşük esnek     C) Birim esnek
D) Esnek     E) Sonsuz esnek

Cevap: D

 

5. X malının, talep denklemi P = 10 – 0,2Q ve arz denklemi P = 2 + 0,2Q seklinde ise denge fiyatı kaçtır?

A) 2        3)4        C)6        D) 7        E) 9

Cevap:            C

 

6.  Bir mala alt arz eğrisinin sağa doğru kayması duru­munda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A)    Toplam gelir düşer.

B)     Toplam gelir artar.

C)     Talep eğrisi esnekse toplam gelir artar,

D) Talep eğrisi esnek değilse toplanı gelir artar.

E)  Arz eğrisi esnek değilse toplam gelir artar.

Cevap: C

 

7.    Bir malın denge fiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)    Talep artar ve arz azalırsa, denge fiyatı yükselir.

B)     Arz artar ve talep azalırsa, denge fiyatı düşer.

C)     Talep azalır ve arz sabit kalırsa, denge fiyata düşer.

D) Arz azalır ve talep sabit kalırsa, denge fiyatı yükselir.

E)  Talep azalır re arz artarsa, denge fiyatı yükselir.

Cevap: E

 

8. Yatay eksende gıda, dikey eksende de giyecek  ve gıdanın fiyatı giyeceğinkine göre yükselmişse bütçe doğrusu nasıl değişir?

A)    Daha yatay hale gelir.

B)     Daha dik hale gelir.

C)     Dışarıya doğru kayar

D) Orijine doğru kayar.

E)  Fiyatlarda gelir arasındaki ilişkiye bağlı olarak, daha dik veya daha yatay hale gelir

Cevap: B

 

9. X malının, talep denklemi P = ? – 0,3Q ve arz denklemi P = 2 + 0,2Q şeklinde ise denge miktarı kaçtır?

A) 10      B) 15      C)-20      D) 30     E) 45

Cevap: A

 

10. A malının talep eğrisinin sağa kaymasını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

A)     Tüketicilerin geliri azalmıştır ve olası her fiyat düzeyimle
daha az A malı satın almak istemektedirler.

B)      A malının fiyatı yükselmiştir ve bunun sonucunda tüketiciler
A malından daha az satın almak istemektedirler.

C)      Üretim maliyetleri düştüğünden A malının arzı artmıştır,

D)  A malının fiyatı düşmüştür ve bunun sonucunda tüketiciler
A malından daha fazla satın almak istemektedirler.

E)   Tüketicilerin tercihleri A malı lehine değişmiştir ve olası her
fiyat düzeyinde A malından daha fazla satın almak istemek­
tedirler.

Cevap: E

 

11. Mal fiyattan ve tüketici geliri yönünden, herhangi bir mal için sıradan (Marshallcı) talep fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)    İkinci dereceden homojen

B)     Birinci dereceden homojen

C)     Doğrusal homojen

D) Sıfırına dereceden homojen

E)  Homojenlik özelliği göstermez

Cevap: D

 

12. Ali, fiyatı 2TL olan X malından 100 birim ve fiyatı 4TL olan Y malından 50 birim tüketmektedir.

X malının fiyatı 5TL ye ve Y malının fiyatı da 8 TL ye çıkarsa aynı miktarda X ve Y malı satın alabilmesi için Ali'nin geliri kaç TL artmalıdır?

A) 350    S) 500     C) 600    D) 700    E) 1050

Cevap: B

 

13. Önceden saati 6 milyon TL’den haftada 40 saat çakışırken, şimdi saati 7 milyon TL haftada 35 saat çalı­şan bir işçi için aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A)    Gelir ve ikame etkileri birbirini götürmektedir,

B)     İkame etkisi daha önemlidir.

C)     Gelir etkisi daha önemlidir.

D)    Gelir ve ikame etkileri ayın ölçüde önemlidir.

E)  Her iki etkinin de önemli olduğu söylenemez.

Cevap: C

 

14.  Rekabetçi bir endüstride önemli ölçüde iktisadi kâr gerçekleştiriliyorsa, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A)     Üretim ve ürün fiyatı düşer, iktisadi kâr yok olma eğilimine
girer,

B)      Üretim düşer, ürün fiyatı yükselir ve iktisadi kâr yok olma
eğilimine girer,

C)      Üretim artar, ürün fiyatı düşer ve iktisadi kâr yok olma eği­limine girer.

D)  Üretim ve ürün fiyatı artar, iktisadi kâr yok olma eğilimine
girer.

E)   Üretim artar, ürün fîyata düşer ve iktisadi kâr yükselme eğilimine girer.

Cevap: C

 

15.  Klasiklere göre devlet harcamalarının artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A)    İhracatın artmasına

B)     Toplam arzın düşmesine

C)     İthalatın artmasına

D) Yatırımların artmasına

E)  Fiyatların artmasına

Cevap: E

 

16.Keynesyen teoriye göre aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A)     İşsizlik geçici bir olgudur,

B)      Fiyatlar ve ücretler esnektir.

C)      Say Kanunu geçerlidir.

D)  Tasarruflar harcanabilir gelir düzeyiyle doğrudan ilişkilidir,

E)   Denge faiz oranındaki değişiklikler her zaman tasarruflar yatırımlara eşitler,

Cevap: D

 

17.       Yaşamboyu gelir teorisine göre, çalışılan yıllar boyun­ca servet nasıl değişir?

A)     Artışı veya azalışı marjinal tüketim eğilimine bağlıdır,

B) Önce artar, sonra azalır.

C)      Sabit kalır.

D)  Zaman içinde artar.

E) Zaman içinde azalır.

Cevap: D

 

18.

0                            -10

50                              0

100                            10

150                            20

200                             30

Bu verilere göre marjinal tüketim eğilimi kaçtır?

A) 0,80   B) 0,75     C)0,25   D) 0,20   E) 0,10

Cevap: A

 

19.       Bir ekonomide Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 6000 TL, harcanabi­lir gelir 5100 TL ve bütçe açığı 200 TL'dir.

Tüketim 3800 TL ve diş ticaret açığı 100 TL ise, tasar­ruf kaç TL olur?

A) 900    B) 1000  C) 1100 D) 1200    E) 1300

Cevap: E

 

20.  Aşağıdakilerden hangisi üretim olanakları eğrisinin sağa kaymasına yol açar?

A)    Tüketici talebinin ciddi ölçüde ve aniden artması

B)     Kaynakların bir malın üretiminden diğerine kaydırılması

C)     Okuma - yazma oranının yükselmesi

D) Toplam nüfusun azalması

E)  Aktif işgücünün azalması

Cevap: C

 

21.     I. Yatırımlar

II. Faiz oranları

III.  Otonom vergiler

Keynesyen     yaklaşıma     göte,     para      arzı    artışı yukarıdakilerden hangilerini artırır?

A) Yalnız I        B) Yalnız II      C) Yalnız III D) I ve II         E) II ve III

Cevap: A

 

22.  Gelir vergisi oranlan arttırıldığında aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?

A)     Gelir çarpanı büyür.

B)      Gelir çarpanı küçülür.

C)      Denge gelir düzeyi artar,

D)  Kamu açığı büyür.

E) Ödemeler dengesi açığı oluşur.

Cevap: B

 

23. C = 20 + 0,9 (Y-T) ilişkisinde C tüketim, Y gelir, T vergidir.

800 TL'lik harcanabilir gelir düzeyinde, tasarruf kaç TL olur?

A) 18      B) 60      C) 80      D) 180         E) 740

Cevap: B

 

24.  Değişken maliyet eğrisi DM = 23 + Q + 7Q2 ise marji­nal maliyet eğrisi nasıldır?

A) Negatif eğimli           B) U biçiminde      C)Yatay                   D) Doğrusal       E) Dikey

Cevap: D

 

25.

 

Yıl

Nominal

GSMH (TL)

Fiyat Endeksi

1

550

140

2

560

135                     

3

576

120

4

586

117

5

604

108

Bu verilerin elde edildiği bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A)     Reel GSMH azalmaktadır.

B)      Deflasyon yaşanmaktadır.

C)      Nominal GSMH azalmaktadır,

D)  Fiyatlar genel seviyesi yükselmektedir.

E) Reel GSMH azalmakta ve deflasyon yaşanmaktadır.

Cevap: B

 

26. Bir ülkede toplam nüfus 100 milyon, sivil işgücü 50 milyon iken 47 milyon işçi istihdam ediliyorsa, bu ül­kedeki işsizlik oranı yüzde kaçtır?

A) 3        B)6         C)7        D) 9        E) 10

Cevap: B

 

27.       Durgun dönem dengesinde para hattındaki artış, hangi durumda enflasyonun artmasına neden olmaz?

A)     Para arzının artış hızı ekonominin büyüme hızına eşit veya
altında olduğu zaman

B)      Para arzının artış hızı döviz kuru araş hızına eşit olduğu
zaman

C)      Ekonominin büyüme hızı para arzı artış hızından daha dü­şük olduğu zaman

D)  Ekonominin büyüme hızı faiz oranına eşit olduğu zaman

E)   Ekonominin büyüme hızı döviz kutu artış hızına eşit olduğu
zaman

Cevap: A

 

28.       Lucas arz eğrisinin geçerli olduğu bir ekonomide iş­sizlik oranının doğal düzeyin altına indirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?

A)  Para arzının artırılması

B)  Para arzının azaltılması

C)  Döviz kurunun önceden açıklanması

D)  Gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha kü­çük olması

E)   Gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha yük­sek olması

Cevap: E

 

29.       Aşağıdakilerden hangisi para çarpanım artırır?

A)     Ekonomideki belirsizlikler

B)      Reeskont faiz oranındaki düşüş

C)      Reeskont faiz oranındaki artış

D)  Piyasa faiz oranındaki artış

E) Döviz kurandaki artış

Cevap: B

 

30. Sadece para ve tahvilden, oluşan bir finansal piyasada, para­nın faiz getirişi sıfır, tahvilin beklenen getirişi tahvil faizi ile tahvilin beklenen sermaye kazancının toplamına eşittir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)      Faiz oranları arttığı zaman tahvilin toplam getirişi artar.

B)        Faiz oranlan arttığı zaman tahvilin beklenen sermaye kazancı
artar.

C)   Faiz  oranlan, arttığı zaman  ekonomik  birimler biç  para
tutmaz,

D)  Faiz oranlan düştüğü zaman tahvilin beklenen sermaye ka­zancı artar.

E)   Faiz   oranları   düştüğü   zaman   ekonomik   birimler   tahvil tutmaz.

Cevap: D

 

31.  Açık bir ekonomide fiyatlar ve diğer değişkenler sa­bitken, kısa dönem faiz oranlarının artması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A)      Yerli para değer kazanır ve toplam talep azalır.

B)        Yerli para değer kazanır ve toplam talep artar.

C)        Yerli para değer kaybeder ve toplam talep artar.
D) Yerli para değer kaybeder ve toplam, talep azalır.
E) Döviz talebi artar,

Cevap: A

 

32. Esnek fiyat parasal modelin, ve varsayımlarının geçerli olduğu durumda, diğer değişkenler sabitken, aşağıdakilerden hangisi yerli paranın yabancı paralar karşısın­da değer kazanmasına neden olur?

A)      Yurtiçi para arzındaki artış

B)        Yurtdışı para arzındaki azalma

C)        Yurtiçi faiz oranlarındaki düşme

D)   Yurtdışı faiz oranlarındaki düşme

E)    Yurtiçi reel gelirdeki azalma

Cevap: D

 

33. Rezerv para, kaynak esasına göre hangi unsurlardan oluşur?

A)     Net dış varlıklar ve net iç varlıkların toplamından

B)      Emisyon ve net dış varlıkların toplamından

C)      Net iç varlıklar ve döviz mevduatı toplamından

D)  Emisyon ve net iç varlıklar toplamından

E)   Dolaşımdaki para ve zorunlu karşılıklardan

Cevap: A

 

34. Bütçe açığı hangi yöntemle finanse edilirse rezerv para miktarı artmaz?

A)     Merkez bankasından kısa vadeli avansla

B)      Uzun vadeli dış borçla

C)      Kısa vadeli dış borçla

D)     İç borçla

E)   Vergi gelirindeki artışla

Cevap: E

 

35. Türkiye'de devlet, günümüze kadar aşağıdakilerden
hangisini iç borçlanma aracı olarak kullanmamıştır?

A)    Kısa vadeli avans

B)     Hazine bonosu

C)     Devlet tahvili

D) Enflasyona bağlı tahvil

E)  Tahkim tahvili

Cevap: E

 

36. Türkiye'de merkezi planlamanın, temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Uygun kaynak tahsisi sağlamak

B)     Enflasyon baskısını ortadan kaldırmak

C)     Dış ödeme güçlüğünü ortadan kaldırmak

D) Kamu maliyesini düzenlemek

E) Gelir dağılımı bozukluğunu düzeltmek

Cevap: A

 

37.Bir ekonomide tasarruf oranı %21, nüfus artış hızı % 3,
teknik ilerleme hızı % 2 ve sermayenin aşınma oranı % 2'dir.

Bu durumda Harrod-Domar büyüme modeline göre, ekonomideki arzulanan sermaye-hasıla oranı kaçtır?

A) 5        13) 4        C) 3        D) 2       E) 1

Cevap: C

 

38.Durgun bir ekonominin ataletini kırmak için Rosenstein-
Rodan tarafından- dengeli büyüme-kalkınma modelleri bağ­lamında ileri sürülen "büyük itiş" tezine göre, dışsal ekono­milerden yararlanan bir yatırım programlamasının yapılması

zorunludur.

Bu düşüncelerin dayandığı dışsal ekonomilerin ortaya çıktığı iki alan aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nakdi dışsal ekonomiler ve teknolojik dışsal ekonomiler

B)     Altyapı yatırımları ve talebin bölünemezliği

C)     Doğrudan verimli faaliyetler ve toplumsal sermaye yatırımla­

D) ileriye doğru bağlantı etkileri ve geriye doğru bağlantı etkile­ri

E)  Artan getiriler ve azalan maliyetler

Cevap: A

 

39.  Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun ser­maye hareketleri kısmında yer almaz?

A)    Doğrudan yatırımlar

B)     Portföy yatırımları

C)     Dış borç faiz ödemeleri

D) Kısa vadeli sermaye hareketleri

E)  Dış borç ana para geri ödemeleri

Cevap: C

 

40. Ödemeler bilançosu fazla veren ülkeler paralarının değer kazanmasını istememişlerdir.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ülkenin döviz rezervini belirli bir düzeyde tutmak

B)     Enflasyonu durdurmak

C)     Faiz oranını belirli bir düzeyde tutmak

D) İhracat artışını özendirmek

E)  Kısa vadeli yabancı sermaye girişini özendirmek

Cevap: D

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net