Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com

 SINAVONLINE.net KPSS

 

Kamu Personel Seçme Sınavı
 

KMS 2001 GENEL KÜLTÜR SORU ve CEVAPLARI 
 


1. I. Aşar Vergisi’nin kaldırılması
II. Doğru Anadolu ‘da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi.
III. Ziraat Bankasının kurulması.
Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
Cevap: A

2. Türk ordusunun, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?
A. II. İnönü Savaşı
B. I. İnönü Savaşı
C. Sakarya Savaşı
D. Çerkez Etem Ayaklanması
E. Kütahya-Eskişehir Savaşları
Cevap: E

3. 1933 yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk Sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır.
İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A. Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlaması
B. II. Dünya Savaşı’nın çıkması
C. Özel girişimcilerin sayıca az olması
D. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
E. Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması
Cevap: B

4. I. Musul ve yöresinde yaşayan Türklerin korunması
II. Musul petrollerinden Irak’a kalan gelirin 25 yıl süreyle %10 unun Türkiye’ye verilmesi
III. Musul’un Irak’a bırakılması
5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nda yukarıdaki maddelerden hangileri yer almaz?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
Cevap: C

5. I. Bitki ve hayvan figürleri
II. Geometrik şekiller
III. İnsan figürleri
Anadolu Selçukluları Dönemi’nin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
Cevap: D

6. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti’nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatını vermiştir?
A. II. Mahmut
B. V. Murat
C. I. Abdülhamit
D. III. Selim
E. Abdülaziz
Cevap: A

7. I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır’ın yeniden Türk topraklarına katılması II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması
II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması
III. Kafkas petrollerinin işletilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması’nın kapsamındadır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
Cevap: A

8. Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?
A. Minyatür
B. Çini
C. Müzik
D. Hat
E. Mimari
Cevap: A

9. Konya’da bulunan;
I. İnce Minareli Medresesi
II. Karatay Medresesi
III. Sırçalı Medrese
Türk sanatının hangi dönemine aittir?
A. Osmanlılar
B. Büyük Selçuklular
C. Anadolu Selçukluları
D. Anadolu Beylikleri
E. Memlükler
Cevap: C

10. Osmanlı Devleti’nde,
I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
II. Islahat Fermanı’nın ilanı
III. 31 Mart Olayı’nın bastırılması
Gelişmelerden hangileri, mevcut bir tepkidir?
A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
Cevap: B

11. I. Duvar resmi
II. Dokuma
III. Mimari
Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlik göstermeleri, onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
Cevap: D

12. Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?
A. Divan-ı Hümayun
B. Kanunname-i Al-i Osman
C. Saltanat Şurası
D. Kanun-i Esasi
E. Vilayet Nizamnamesi
Cevap: D

13. Osmanlı Devleti’nde,
I.Yöneticiler
II. Hanedan üyeleri
III. Azınlıklar
Gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?
A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
Cevap: C

14. I. Alaşehir Kongresi
II. Afyon Kongresi
III. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki kongrelerden hangisinde, Manda ve Himayenin reddi kararı alınmıştır?
A. I ve II
B. I ve III
C. II ve IV
D. I, III ve IV
E. II, III ve IV
Cevap: C

15. Osmanlılar’da
I. Ferman
II. Fetva
III. Berat
Belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. I, II ve III
Cevap: D

16. Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirilmiştir?
A. Lozan Antlaşması
B. Ankara Antlaşması
C. Mudanya Antlaşması
D. Atina Antlaşması
E. İstanbul Antlaşması
Cevap: A

17. I. Doğu Trakya
II. İstanbul
III. Boğazlar
IV. Batı Trakya
Mudanya görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar alınmamıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. I, II ve III
Cevap: C

18. Cumhuriyet Dönemi’nde erkeğin aile kurumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?
A. Laiklik ilkesinin Anayasa güvencesine alınması
B. Türkiye’nin milletler Cemiyeti’ne üye olması
C. Medeni Kanunun kabul edilmesi
D. İtalyan Ceza kanunu’nun kabul edilmesi
E. Çok artili demokratik hayata geçirilmesi
Cevap: C

19. Aşağıdakilerden hangisi, Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir?
A. Basılan kitap sayısını artırmak,
B. Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak
C. Eğitim ve öğretimi birleştirmek
D. Okuma yazma oranını artırmak
E. Yüksek okul sayısını artırmak
Cevap: D

20. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdaki ilkelerden hangisini kötüye kullanarak Şeyh Sait Ayaklanması’nda ortam hazırlamıştır?
A. Halkçılık
B. Devletçilik
C. Milliyetçilik
D. İnkılapçılık
E. Laiklik
Cevap: E

21. Anlaşma Devletleri Anadolu’yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir?
A. Londra Antlaşması
B. Sevr Antlaşması
C. Paris Antlaşması
D. Berlin Antlaşması
E. Mondros Antlaşması
Cevap: E

22. I. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
II. Miladi takvimin kabul edilmesi
III. Medreselerin kapatılması
Yukarıdaki inkılapların hangileri, inkılabın ilgili olduğu alanda birlik sağlamak amacıyla yapılmıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. I, II ve III
Cevap: E

23. I. Saltanatın kaldırılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
İnkılapların gerçekleştirilmesi sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. I, II ve III
B. I, III ve II
C. II, I ve III
D. II, III ve I
E. III, II ve I
Cevap: A

24. Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır.
A. Teşvik-i Sanayi Kanunu
B. Kabotaj Kanunu
C. Lozan Antlaşması
D. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
E. Birinci İzmir İktisat Kongresi
Cevap: B

25. Türkiye’nin komşularıyla ve Dünya devletleriyle barışçıl bir politika izlediğini gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir?
A. Balkan Atlantı’nın imzalanması
B. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
C. İtalya’nın Habeşistan’a saldırmasına tepki gösterilmesi
D. Sadabat Paktı’nın imzalanması
E. Hatay’ın anavatana katılması
Cevap: E

26. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi diğerlerini zorunlu hale getirmiştir?
A. Tekke ve türbelerin kapatılması
B. Medreselerin kapatılması
C. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
D. Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması
E. Yabancı okulların Türkiye Cumhuriyeti müfettişlerinin denetiminde olması
Cevap: C

27. Atatürk’ün isteğiyle kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Partide liberal ekonomi sisteminin benimsenmemesi
B. Gerici çevrelerin partiye girmeleri
C. Dünyada ekonomik bir bunalım yaşanması
D. Bursa’da ezanın Türkçe okunmasına karşı olayların çıkması
E. Laikliğin Anayasa güvencesine alınması
Cevap: B

28. Atatürk’ün “Hayatta En hakiki mürşit ilimdir” (Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir) sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilişkilidir?
A. Halkçılık
B. Laiklik
C. Cumhuriyetçilik
D. İnkilapçılık
E. Devletçilik
Cevap: D

29. I. Halkevleri
II. Millet Mektepleri
III. Köy Enstitüleri
Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde kurulmuştur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. I, II ve III
Cevap: D

30. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hanisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir?
A. Tarım
B. Ticaret
C. Sanayi
D. Ulaştırma
E. Turizm
Cevap: E

31.


Yukarıda verilen haritada taranmış platoların hangisinde yaz mevsimi sıcak ve kurak geçmez?
A. Haymana
B. Gaziantep
C. Erzurum-Kars
D. Obruk
E. Bozok
Cevap: C

32. Aşağıdaki beş bölgemizden hangisinde yaz aylarında coğrafi konum dikkate alındığında buharlaşma en fazla olur?
A. Güneydoğu Anadolu
B. Ege
C. Doğu Anadolu
D. Karadeniz
E. Marmara
Cevap: A

33. Yurdumuzda denize kıyısı olan bölgelerimizin ortak özelliği hangisidir?
A. Dağların kıyıya paralel uzanması
B. Kıyı kesiminde nüfusun iç kesimden fazla olması
C. Tarım gelirinin endüstri gelirinden fazla olması
D. Halkın temel geçim kaynağının balıkçılık olması
E. Kıyı boyunca geniş kumsalların bulunması
Cevap: B

34. Yurdumuzda 12 binden fazla bitki çeşidine rastlanmaktadır: yosun, at, ağaççık... vb. Bu bitki çeşitliliğini sağlayan neden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Kıtalar arası doğal geçiş alanı olması
B. Toprak üretiminin çeşitli olması
C. Yer şekillerinin çok çeşitli olması
D. İklimin bölgeler arasında farklılık göstermesi
E. Akarsu rejimlerinin farklılık göstermesi
Cevap: E

35.


1950-1990 yıllarındaki sayım sonuçlarına göre kırsalı ve kentsel nüfus yukarıdaki grafikle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerdenhan8gisini söylemek doğru olmaz?

A. 1950 yılında kırsal nüfusun payı toplam nüfus içinde en fazladır.
B. 1950-1980 yılları arasında kent nüfusundaki artış, kır nüfusundakinden fazladır.
C. Birbirini izleyen sayım dönemleri dikkate alındığında kent nüfusundaki en fazla artış 1990 sayımındadır.
D. 1950-1980 yılları arasındaki sayımlarda nüfusun yarından fazlasını kır nüfusu oluşturmaktadır.
Cevap: D

36. Aşağıdaki eşleştirilmiş bölgelerden hangisinde nüfus yoğunluğu öteki verilenlerden fazladır?
A. Marmara-Ege
B. Karadeniz-İç Anadolu
C. Ege-Akdeniz
D. Marmara-Doğu Anadolu
E. İç Anadolu-Güneydoğu Anadolu
Cevap: A

37. Yurdumuzda kimi yerleşim birimleri ilk konumunda bırakılmamış yer değişikliğine gidilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu tür değişikliklere neden olan etkenlerden olamaz?
A. Yeni ulaşım yollarına sapa kalması
B. Yapılacak baraj gölünün altında kalması
C. Doğal afetlerin tehdidinde olması
D. Yeni endüstri kuruluşlarına uzak kalması
E. İdari bölümlemelerde değişiklik olması
Cevap: E

38. Türkiye’de belli bir yılda sağılan hayvan sayısını ve bunlardan elde edile süt miktarının dört hayvan türüne göre oransal dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.Bu grafiklerde 4 numara ile gösterilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Koyun
B. Kıl keçisi
C. Tiftik Keçisi
D. İnek
E. Manda
Cevap: D

39. Yurdumuzun yedi coğrafi bölgesi farklı özellikler gösterir. Buna göre yurdumuzun diğerlerine göre ortalama yükseltisi daha az, tarım alanlarının payı daha yüksek ve sulama olanakları daha çok olan bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Karadeniz
B. Marmara
C. Doğu Anadolu
D. İç Anadolu
E. Akdeniz
Cevap: B

40. Aşağıdakilerden hangisinin Güneydoğu Anadolu’nun kimi yerlerinde yetiştirilebilmesi, bu bölgede Akdeniz iklimi görüldüğünün bir kanıtıdır?
A. Mercimek
B. Buğday
C. Kayısı
D. Zeytin
E. Üzüm
Cevap: D

41. Kimi ürünler farklı ovalarda yetişir. Buna göre Gediz Ovasının iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilen bir tarım ürününü, aşağıdaki ovaların hangisinde yetiştirebilmesi gerekir?
A. Çarşamba Ovası
B. Erene Ovası
C. Çukurova
D. Malatya Ovası
E. Elazığ Ovası
Cevap: C

42. Yurdumuzda en fazla elektrik enerjisi aşağıdaki barajların hangisinde elde edilir?
A. Hirfanlı
B. Karakaya
C. Atatürk
D. Oymapınar
E. Keban
Cevap: E

43. Akarsularımız en az hangi amaca hizmet etmektedir?
A. Enerji etme
B. Su sporları
C. Tarım alanlarını sulama
D. Kültür balıkçılığı yapma
E. Kullanma suyu elde etme
Cevap: B

44. Aşağıdaki madenlerden hangisi yurdumuzda en az yerde çıkarılmaktadır?
A. Demir
B. Bakır
C. Linyit
D. Krom
E. Taşkömürü
Cevap: E

45. Türkiye aşağıdakilerden hangisini ihraç etmemektedir?
A. Çay
B. Fındık
C. Tütün
D. Pamuk
E. Şekerpancarı
Cevap: A

46. Türkmenistan’dan gelen doğalgaz hattı, Azerbaycan’dan gelen petrol boru hattı yurdumuzdan geçerek Akdeniz’e ulaşacaktır.
Bu durumun Türkiye’ye sağlayacağı yarar aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Jeopolitik önemin artması
B. Enerji açığının kapanmasına katkıda bulunmasına
C. Doğu Akdeniz limanlarının öneminin artması
D. Turizm gelirlerinin artması
E. Petrole dayalı sanayi
Cevap: D

47. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun daha az gelişmiş olan bölümüdür?
A. Yukarı Kızılırmak Bölümü
B. Güney Marmara Bölümü
C. İç Batı Anadolu Bölümü
D. Ege Bölümü
E. Adana Bölümü
Cevap: A

48. Çay ve fındık fabrikaları ile orman ürünleri işletmeleri Doğu Karadeniz Bölümünde yaygındır. Bu durum, endüstri tesislerinin kuruluş yeri ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye örnektir.
A. Su kaynaklarının fazlalığı
B. Hammadde sağlama kolaylığı
C. Enerji kaynaklarının varlığı
D. Kara ve deniz ulaşımının gelişmişliği
E. Tüketim alanlarına yakınlığı
Cevap: B

49. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasasına göre doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir?
A. Cumhurbaşkanı ve TBMM üyeleri
B. TBMM üyeleri, belediye başkanları ve muhtarlar
C. Başbakan ve belediye başkanları Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Belediye başkanları
D. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Belediye Başkanları
E. TBMM üyeleri, Başbakan ve Bakanlar
Cevap: B

50. 1982 Anayasasına göre, hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?
A. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı
B. İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı
C. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı
D. Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı
E. Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı ve Maliye Bakanı
Cevap: C

51. Ülkemizde yapılan seçimlerde sıkça kullanılan “Genel Oy” kavramı ne demektir?
A. Milletvekili genel seçimlerinde ülke genelinde kullanılmış olan oyların tümü
B. Bir siyasal partinin herhangi bir seçim çevresinden milletvekili çıkarabilmesi için ülke genelinde alması gereken asgari oy sayısı.
C. Bir siyasal partinin, milletvekili seçimlerinde ülke genelinde aldığı oyların tümü
D. Milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinden seçme kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin tümü.
E. Her vatandaşın, milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olması.
Cevap: E

52. Aşağıdakilerden hangisi “yarı-doğrudan demokrasi” araçlarından biridir?
A. Milletvekillerinin kanun teklif edebilmesi
B. Cumhurbaşkanının yayımlamayı uygun bulmadığı kanunları bir kez daha görüşülmesi için yasama organına geri gönderebilmesi.
C. Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması.
D. Cumhurbaşkanının yasama organınca seçilmesi
E. Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi
Cevap: C

53. Yargı yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi, hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?
A. Avrupa Birliği
B. Avrupa Ekonomik Topluluğu
C. Birleşmiş Milletler
D. Avrupa Konseyi
E. NATO
Cevap: D

54. 1982 Anayasasına göre, milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir?
A. Tercihli Oy
B. İki dereceli sistem
C. İki türlü sistem
D. Dar bölge sistemi
E. Seçime katılmayan seçmenlere para cezası verilebilmesi
Cevap: B

55. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden değildir?
A. Yabancı devletlerden veya uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alması.
B. Tüzük ve programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması.
C. Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması
D. Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi.
E. Önceden izin almadan kurulması.
Cevap: E

56. Aşağıdakilerden hangisi “doğal yargıç” (kanuni hakim) güvencesinin bir sonucudur?
A. Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanamaması,
B. Görülecek davaya göre olağanüstü yargılama
C. Herkesin dilediği kişiye karşı dava açabilmesi
D. Herkesin her konuda dava açabilmesi
E. Herkesin dilediği yerde dava açabilmesi
Cevap: A

57. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur?
A. Belediyeler
B. Üniversiteler
C. İl Özel İdareleri
D. TRT
E. Bakanlıklar
Cevap: C

58. Küreselleşme. Dünyadaki tüm ekonomik ve sosyal birimlerin daha yoğun etkileşim içine girmesi ve çeşitli ögelerin uluslar arası hareketliliğini artırması olarak tanımlanır.
Küreselleşme sürecinde, uluslar arası hareketliliği en az artan öge aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sermaye
B. Mal
C. Emek
D. Teknoloji
E. Bilgi
Cevap: C

59. Türkiye’de 1999 sonunda uygulanmaya başlanan ekonomik istikrar programı 2000 yılının Kasım ayında krizle sonuçlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılının Kasım ayında başlayan krizin öncü göstergelerinden biri değildir?
A. Türk lirasının aşırı değer kaybetmesi
B. İthalat ve ihracat farkının artışından kaynaklanan cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranının büyümesi
C. Bankacılık kesimi pozisyonunun döviz rezervine oranının büyümesi.
D. Kamu bankaları ve KİT lerden kaynaklanan açıkların büyümesi.
E. Faiz oranlarının hızla düşmesi.
Cevap: A

60. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılının Nisan ayında, “5 yılda 1 milyar çocuğa eğitim” kampanyasını başlatan sivil toplum örgütüdür?
A. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği
B. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
C. Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı
D. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
E. Türk Eğitim Vakfı
Cevap: D
2001 KMS GENEL YETENEK SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu konuda bir açıklama yapılıp yapılmayacağı söylenmedi.
B) Saat kaçta burada olacaklarını öğrenemedik.
C) Buraya hin yoldan geleceklerini kestiremiyorum.
D) Ameliyattan ne kadar iyileşip iyileşmeyeceği bilinmiyor.
E) Bununla ilgili bir sorusu olup olmadığını sordum.
Cevap: D

2. Gazetecinin gözü her zaman toplumun üzerinde olmalıdır. Toplumun hiçbir kesimiyle içli dışlı olmamalı, toplumla arasında mesafe olmalıdır. Kimi zaman bazı grupların basını kendi amaçların için kullanmak, bir haberi istedikleri biçimde yazdırmak isteyecekleri göz ardı etmemelidir. Kısaca, gazeteci, mesleğinin ahlak kurallarına gire davranmalı, olayları derinlemesine incelemeli ve tarafsız davranarak okuyucuların güvenini kazanmalıdır.
Yukarıdaki paragrafta gazeteciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir.
A) Yazacağı haberin doğruluğunu araştırmasından
B) Taraflı olmamasından
C) İnsanlarla çok yakın ilişki kurmamasından
D) Toplumu gözlemeye çalışmasından
E) İlginç haberleri yakalamaya özen göstermesinden
Cevap: E

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
B) Uzmanlar, konuyla ilgili görüşlerini belirttiler.
C) İş yaşamının da uyulması gereken birtakım kuralları vardır
D) Çocuklar, ailenin ve öğretmenin ortak çabasıyla iyi eğitilebilir.
E) Bu durum, aldığımız başarısız sonuçlardan dolayı kaynaklandı.
Cevap: E

4. Nedir yaşamın anlamı? Öyle çok ki..yaşamaktır, soluk almaktır. Şiir okumaktır. Birini sevmektir. Bir deniz kıyısında dolaşmaktır. Ormanda tek başına yürümektir.. Ne var ki kimi zaman anlamsızlaşır yaşam. Oysa..
Yukarıdaki parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?
A) başımız sıkıştıkça anlamı ararız hep.
B) yazarlar, yaşamın anlamı üzerinde çok durmuşlardır.
C) anlamsızlaşan yaşam değil, bizler oluruz çoğu kez
D) bir avundu aracına gereksine duyar insan.
E) böyle durumlarda hemen kitaplara sarılırız.
Cevap:C

5. Cenevre’de 1989 yılında toplanan fizikçiler atomun yapısı üzerinde tartışırken, hiç akıllarında olmadığı, hiç düşünmedikleri halde ortaya bir ürün çıkardılar. Bu ürün, kısa sürede, her kişi ve kurumun vazgeçilmez iletişim aracı oluverdi. Dünya onunla, gerçekten küçüldü. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar her istediklerini onda buldular. Bilim, sanat, tarih, spor, müzik... Bu ürünün ne olduğunu hemen anlamışsınızdır. www kısaltmasıyla gösterilen Dünya İletişim Ağı, yani İnternet.
Yukarıdaki parçada internetle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnternetten her alanda bilgi edinmek olasıdır.
B) Başka bir amaca ulaşmak istenirken ortaya çıkmıştır
C) Kullanımı öğrenmek kolaydır.
D) İletişim alanında büyük kolaylıklar sağlamıştır.
E) Kısa sürede, dünya çapında benimsenmiştir.
Cevap: C

6. Chicago, çok eski bir tarihte Amerikan yerlilerinin kurduğu bir yerleşim merkezidir. Michigan Gölü kıyısında kurulmuş olan bu küçük ticaret merkezinin halkı, kürk ticareti yapıyordu. 1852’de demiryolunun buraya ulaşmasıyla kent, hızlı bir gelişme sürecine girdi. Bölgede kurulan sanayi işletmeleriyle, dünyanın her tarafından gelen göçmenlerin yerleştiği ve kendi kültürlerini yaşattığı kozmopolit bir kente dönüştü.
Yukarıdaki parçada Chicago’yla ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarihteki önemi
B) Geçmişten günümüze gelişimi
C) Bugünkü özellikleri
D) Ne zaman kurulduğu
E) Kurulduğu bölgenin özellikleri
Cevap: B

7. Yurdumuzda deri endüstrisi hem üretim değeri, hem de dış satım potansiyeli açısından Türkiye’nin önemli sektörlerinden biridir. Sahip oludu deneyim, rekabet gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile dış pazarlarda hak ettiği yeri almıştır. Bunlardan başka, bu sektör teknolojik açıdan kendisini geliştirmiş; dünya devleriyle yarışabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma erişmiştir.
Yukarıdaki parçada Türk deri endüstrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir.
A) Dışsatımdaki artıştan
B) Dünyada rakipsiz olduğundan
C) İleri teknoloji kullanıldığından
D) Türkiye için öneminden
E) Üretimdeki artıştan
Cevap: B

8. Resimli kitaplardaki resimler, metnin daha iyi anlaşılmasını sağlayan ya da metni bezeyen, çizim ya da baskı gibi görsel ögeler olarak tanımlanmaktadır. Çocuk kitaplarının resimlenmesinde ise görsellik kavramı, bu tanımın daha da dışında bir anlam taşır. Çocuk kitaplarındaki resimler, metindeki kavramların anlaşılmasının yanı sıra amaçlanan anlam bütünlüğünü sağlama görevini de üstlenir. Ayrıca, ona yeni yorumlar da ekler.
Yukarıdaki parçada kitap resimleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir.
A) Metinlere değişik boyutlar kazandırdığından
B) Değişik amaçlarla hazırlandığından
C) Kavramların göz önünde canlandırılmasını sağladığından
D) Kitapları ilginç kıldığından
E) Çocuk kitaplarındaki işlevinden
Cevap: D

9. (I) Bu bölgede binlerce yıl önce büyük bir heyelan yaşanmış.
(II) Bunun soncu olarak Sülüklügöl oluşmuş.
(III) Bu göl 1100 metre yükseklikte ve çanak biçiminde bir çöküntünün ortasında yer alıyor.
(IV) Çevresindeki orman nedeniyle gölün suyu orman yeşili renginde.
(V) Bu doğa harikasının günümüze kadar gelmesi, belki de eski bir tarihe sahip olmasının bir sonucudur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde “olasılık” anlamı söz konusudur?
A) I B) II C) III D) IV E) V
Cevap: E

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardı?
A) Çoksesli müziğin geleceğinin halk türkülerinde olduğunu söylüyor ve uyguluyordu.
B) Toplumun eğitimi için yararlı olacağını düşündüğü müzikli oyunlar ve operetler besteledi
C) Müziğe olan yeteneği, çok küçük yaşlarda annesinden duyduğu şarkıları söylediğinde ortaya çıktı.
D) Hastalığı yüzünden uzun süre okula gidemedi ve müzik alanındaki çalışmaları yarım kaldı
E) Müzikseverlerin yardımıyla bir dernek kurdu ve bu derneğin başkanlığını yaptı.
Cevap: A

11. Kahramanmaraş’ta dondurma elde değil fabrikada, modern yöntemlerle üretiliyor. Bu üretimde, hem dondurmanın rakipleriyle yarışacak kalitede olmasına hem de geleneğin yaşatılmasına özen gösteriliyor. Satıcıların dededen kalma giysileri, yörenin kilimi, terin silinmesi için boyna sarılan mendin, dondurma dövme kazanları eskiyle bağı koparmamak için kullanılıyor. Burada dondurma, emek ve sabırla yoğrulmuş bir geleneğin adı olmuş.
Yukarıdaki parçaya göre, Maraş dondurmasıyla ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Satışlarında büyük artış görülmektedir.
B) Geçmişi eskilere dayanmaktadır.
C) Yeni üretim yöntemleri kullanılmaktadır.
D) Yaşatılması için çaba harcanmaktadır.
E) Özel giysiler giymiş kişilerce satılmaktadır.
Cevap: A

12.Deneme için kendimizi anlatmaya yönelik yazılar demek yeterli değildir. İnsan, her duyumsadığını, düşündüğünü yazarsa deneme olur mu? Kendimizden yola çıkmak, denemeye daha çok yakışan bir söz sanırım. Sanırım, demek de öyle. Kimi zaman belirsizlik, kesinlikten daha iyi iz bırakır.
Yukarıdaki parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi anlamca uygun olur.
A) Yazar, denemede doğrudan kendini anlatır gibi görünse de bu bir kurgulamadır.
B) Başkalarını anlatırken biraz da kendimizi anlatmıyor muyuz?
C) Oysa hangi yazıda kendimizden yola çıkmayız ki...
D) Şiirde, romanda da kendimizden yola çıkarız.
E) Çünkü yorumlamalarla artan bir derinliği vardır belirsizliğin.
Cevap:E

13. Tarihi Romalılar dönemine kadar uzanan Köln, yalnız Almanya’nın değil, Avrupa’nın merkezinde, kara ve demiryollarının kesiştiği yerde bulunuyor. Ren Nehri’nin en işlek bölgesinde yer aldığını da düşününce, Almanların Köln’e niye “Batının Yol Kavşağı” dediğini daha iyi anlıyoruz. Bulunduğu yörenin en büyük kenti olan Köln, 13-14. yüzyıllardaki güçlü ticaret merkezi olma özelliğini hala sürdürüyor.
Yukarıdaki parçada Köln’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Turistik açıdan öneminden
B) Kavşak olarak nitelendirilme nedeninden
C) Kentin içinden nehir geçtiğinden
D) Bölgedeki diğer kentlerden büyük olduğundan
E) Avrupa’daki konumundan
Cevap: A

14.
I) O yer buraya bir hayli uzaktır
II) Biz görmeyeli burayı epeyce değişmiş.
III) Toplantıya herkes katılmış.
IV) Annesi en büyük elmayı ona verdi.
V) Hastanın durumu gittikçe düzeliyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) IV. ve V.
E) II. ve V.
Cevap: A

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eksikliği nedeniyle bir anlam karışıklığı vardır?
A) Filmin kahramanı Sanja kasabasında sevilen bir kızdır.
B) Onun herkesçe bilinen ünlü bir ailesi vardır.
C) İzlediğiniz Gladyatör adlı film bu yılın önemli yapıtlarından biridir.
D) Bu filmin kimi sahneleri özel olarak bahar mevsiminde çekilmiş.
E) Yönetmen iki filminde de aynı konuyu işlemiş.
Cevap: A

16. Birinci Dünya Savaşı. Yıl 1918. Alman Mareşali L. Von Sanders, Mustafa Kemal Paşa’ya: “Paşam, savaş para meselesidir. Paranız yok.” Mustafa Kemal: “Bulunur.” Diye yanıtlar. Alman mareşali ekler: “Ama ordunuz da yok. “Mustafa Kemal’in yanıtı ise kısadır: “Kurulur.” Alman Mareşali, biraz da şaşkınlıkla sorar: “Peki, parayı buldunuz, orduyu kurdunuz diyelim; ama düşman çok.” Mustafa Kemal, gözleri alev alev yanarak yanıt verir: “Yenilir.”.
Yukarıdaki parçada Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği yanıtlardan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Karşısındakine güvenmediği
B) Öfkesini gizlemek istediği
C) Sorunları küçümsediği
D) V.Sanders’i şaşırtmaya çalıştığı
E) Ulusuna ve kendisine güvendiği
Cevap: E

17. İstanbul’u bir günde gezmek ( ) bütün yönleriyle tanımak olanağı yoktur ( ) ancak ( ) zaman zaman yapacağınız kaçamaklarla kentin bambaşka özelliklerine tanık olabilirsiniz.
Yukarıdaki paragrafta ayraçlara ( ) aşağıdaki noktalama imlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (Smile (Wink (,)
B) (Wink (.) (,)
C) (Wink (Smile (,)
D) (,) (,) (Wink
E) (,) (Wink (,)
Cevap: E

18. (I) Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında olduğunu biliyoruz. (II) Onu oluşturan ögeler, Orta Asya bozkırlarındaki göçebe yaşamından süzülerek günümüze gelmiş. (III) Türk mutfağı, Osmanlı sarayında en seçkin örneklerine ulaşmış, muhteşem bir mutfak. (IV) Zengin ve eski tarih boyunca, çok farklı kültürlerden etkilenmiş ve onları etkisi altına almış. (V) Kültürler bileşkesi olan Türk mutfağı, Anadolu’nun günlük yaşamında bugün de varlığını sürdürüyor. (VI) Pizzalara, hamburgerlere karşın yaşamaya devam ediyor.
Yukarıdaki parçanın V. Cümlesinde Türk mutfağına “Kültür bileşkesi” denmesinin nedeni kaçıncı tümcede açıklanmıştır?
A) I B) II C) III IV E) V
Cevap: D

19. Piri Reis tarafından yapılmış bu haritanın bir dünya haritası olduğu düşüncesi doğru değildir. Haritanın kimi bölümleri kaybolmuştur. Kaybolan bölümlerindeki alanlar, büyük olasılıkla, güneyde Antartika, doğuda ise İstanbul’u kapsamaktadır. Bizce Piri Reis bu haritayla Osmanlı başkentiyle yeni dünyayı bir arada göstermek istemiştir. Başka bir amacı da 1513’te saraya sunduğu haritadaki bilgileri yeni keşifler ışığında güncelleştirmek olabilir. Bir diğer olasılık ise Amerika kıtasındaki yeni keşiflere ilgi duyan Osmanlı sarayının, bu haritayı çizmek için onu görevlendirmiş olmasıdır.
Bu parçada Piri Reis’in haritasıyla ilgili olarak anlatılanlar için aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
A) Yapılış amacıyla ilgili tahminlerde bulunulduğu
B) Hangi aşamalardan geçerek son biçimini aldırdı
C) Önemini ortaya koyacak kanıtların sıralandığı
D) İçerdiği bilgilerin kesinlik derecesinin sorgulandığı
E) Nasıl kullanılması gerektiği konusunda öneriler sunulduğu
Cevap: A

20. Arkadaşım bu sorumluluğu birlikte paylaşmalıyız, dedi.
I II III IV V
Numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma ya da bozulma olmaz?
A) I B) II C) III D) IV E) V
Cevap: D

21. (I) Çatalhöyükteki kazı çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüyor
(II) Küçücük fırçalarla, çekiçlerle, iğneyle tarih kızılıyor bir bakıma.
(III) Geçmişe ait kırıntılar pirinç gibi ayıklanıyor.
(IV) Bu arada bulunan bina kalıntıları da özel bir teknikle çeşitli etkilerden ve erozyondan korunuyor.
(V) Çatalhöyükteki duvar resimlerini çıkarmak başlı başına bir sorun.
(VI) O dönemin aydınlatılması için çok önemli olan bu resimler toprak altında bozulmadan kalmış.
(VII) Ancak, gün ışığına çıktığı an, bütün renklerini bir anda yitiriyor: solup gidiyor.
Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi tümceyle başlar?
A) III B) IV C) V D) VI E) VII
Cevap: D

22. “Kesmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ara vermek” anlamında kullanılmıştır?
A) Çocuk kamışı yontarken elini kesmiş
B) Konuşmacı sözlerini kesti, gürültü yapanları uyardı.
C) Ampulü takmak için elektriği kesti.
D) Eli para görünce eski dostlarıyla ilişkisini kesti.
E) Filmi sansürlemek için kimi sahnelerini kesmişler.
Cevap: B

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu fotograf sergisinde, sualtındaki gizemli dünyanın gözler önüne serilmesine çalışılmış.
B) Yoğun trafikte, ani fren yapıldığında çocuklar mutlaka başlarını bir yere çarpabilirler.
C) Sporcularımızın kazandığı kupa ve madalyalar bu bölümde bulunuyor.
D) Sıcak yaz akşamlarında, deniz kenarında oturmanın zevki bir başkadır.
E) Dağcılık, ülkemizde çok ilgi gören bir spor dalıdır.
Cevap: B

24. (I) Dünyanın ikinci büyük nehri Nil’dir.
(II) Nil Kahireyi’yi ikiye böler.
(III) Kent, doğuda yaşamın çölle birleştiği yerde, ünlü piramitlerle son bulur.
(IV) Keops, Kefren, Mikerinos ve hemen yanında Sfenks...
(V) İnsan, 136 metre yüksekliğindeki Keops’a baktığında: “Bunu gerçekten insanlar mı yaptı?” sorusunu sormadan edemiyor.
Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde “şaşırma” anlamı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
Cevap: E

25. Aşağıdaki cümlelerde bulunan –ce (-ca, -çe, -ça) eklerinden hangisi eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır.
A) Yeni öğretmen uzunca boylu, ince yapılıydı.
B) Dinlenmek için salonun loşça bir köşesine oturdu.
C) Bilimsel kitapları büyükçe bir kutuya koydu.
D) Bu konuyu iyice düşündüğü belliydi.
E) Üzerinde koyu renk kalınca bir palto vardı.
Cevap: D

26. (I) Dil bir konuşma, düşünme ve iletişim aracıdır.
(II) Ancak aynı dili konuşanlar birbiriyle iletişim kurabilir.
(III) Sözgelimi, bilgisayar dilini öğrenmeden bilgisayarla iletişim kuramayız.
(IV) Bilgisayarla iletişim kurmanın yolu onun diliyle konuşmaktan geçer.
(V) Bilgisayar dilini bilmeyenler onunla hiçbir zaman tam olarak ilişki kuramazlar.
A) I B) II C) III D) IV E) V
Cevap: A

27. (I) Bizim kuşak insanlar Atatürk’ü görmedi, ama onun devrim ve ilkelerini, aydınlanmanın dev adımlarını yüreğinde duyarak yetişti.
II. Bizleri eğiten öğretmenlerimiz, yaşamlarını aydınlık geleceğe adamış birer özveri anıtlarıydılar.
III. Kurtuluş savaşını ve Ata’yı anlatırken gözyaşlarını tutamazlardı.
IV. Onlar aklın ve bilimin aydınlığını tek yol gösterici olarak özümseyen bir dünya görüşünden yola çıkmamızı sağladılar.
V. Bize Atatürk sevgisinin yanı sıra ulus bilincini de kazandırdılar.
Yukarıdaki parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki tümcenin yorumu durumundadır?
A. I B. I C. III D.IV E. V
Cevap: B

28.
I. Kent meydanının ortasında, açık havada gösteri yapan bir dansçıyı izliyoruz.
II. Son derece ölçülü, uyumlu hareketlerle dans ediyor.
III. Güzel bir müzik eşliğinde, yerçekimi yasasına meydan okuyor sanki,
IV. Dans etmiyor, uçuyor adeta.
V. Tek ayağı üzerinde inanılmaz bir biçimde denge sağlıyor.
Yukarıdaki parçadaki cümlelerin hangisinde söyleyenin yorumuna yer verilmemiştir?
A. I B. II C. III D. IV E. V
Cevap: A

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A. Bürokraside vazgeçilmez kurallar vardır.
B. Bu evin dekorasyonu henüz bitmedi.
C. Güneş ışıkları çiçeklere direk olarak gelmemeli.
D. Onun espri yeteneğine hepimiz hayranız.
E. Kahvaltıyı bir poğaçayla geçiştirdi.
Cevap: C

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi kimin yaptığı belli değildir?
A. Görünmemek için arabanın arkasına saklanmış.
B. Akşama yola çıkmak üzere hazırlandı.
C. Arkadaşının başarısıyla övünüyor.
D. Beklediği haberi alınca çok sevindi.
E. Yılbaşı nedeniyle vitrinler süslenmiş.
Cevap: E
31. Maliyet fiyatı üzerinden %10 zararla satılmakta olan bir mal 20.000.000 TL fazlasına satılsaydı maliyet fiyatı üzerinden %10 kar edilecekti. Bu mal kaç TL ye satılmaktadır?
A. 90.000.000 B. 95.000.000
C. 100.000.000 D. 105.000.000 E. 110.000.000
Cevap: A
32.
Not 1 2 3 4 5
Öğrenci sayısı 10 2 10 8 X
Yukarıdaki tabloda üstteki satır, bir sınıfta Matematik dersinden alınan notları, alttaki satır ise bu notları alan öğrenci sayılarını göstermektedir.
Bu sınıfın Matematik dersindeki not ortalaması 3 olduğuna göre x kaçtır?
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 E. 10
Cevap: B

33. b/8 ve b/12 birer tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman bir tamsayıdır?
Cevap: B

34. 1,47-0,23+0,5
işleminin sonucu kaçtır?
A. 0, 74 B. 1,64 C. 1,74 D. 1,82 E. 1,96
Cevap: C

35. Bir manav kilosu x liradan y kilo muz alıyor.
Muzun 5 kilosu çürük çıktığına göre, 1 kilo muz kaç liraya mal olmuştur?
Cevap: D

36. Hiç durmaksızın yol alan bir araç, A dan B ye saatte v1 km hızla dönmüş ve bu gidiş dönüşü saatte tamamlamıştır.

olduğuna göre, bu araç B den A ya kaç saatte dönmüştür?
37. işleminin sonucu kaçtır?
A. 3 B. 2 C. D. E.

38. Ardışık 6 tane pozitif çift tamsayının toplamı 570’dir.
Bu sayıların en küçüğü kaçtır?
A. 90 B. 94 C. 98 D. 102 E. 106
Cevap: A

39. Gürsel, Servet’in bugünkü yaşında iken, Servet 8 yaşındaydı. Gürsel bugün 22 yaşında olduğuna göre, Servet bugün kaç yaşındadır:
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 E. 16
Cevap: D

40. 752m-n=25m+n+3 denklemini gerçekleyen m ve n tamsayıları için m + n toplamı kaçtır?
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 E. 3
Cevap: E

41. MM ve NN iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere (MM)2+(NN)2=1573 olduğuna göre, M+N toplamı kaçtır?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 E. 9
Cevap: E

42.
olduğuna göre, x kaç olabilir?
A. +8 B. +4 C. +2 D. –4 E. –8
Cevap: E

43. sayısı sayısının kaç katıdır?
Cevap: C

44. Hem 12, hem 15, hem 20 ile bölündüğünde 6 kalanını veren üç basamaklı en küçük pozitif sayı aşağıdakilerden hangisi ile tam olarak bölünemez?
A. 9 B. 6 C. 8 D. 3 E. 2
Cevap: C

45. x ile y pozitif sayıları ters orantılıdır.
x = 12 iken, y= 4 olduğuna göre,
x = 3 iken y’nin değeri kaçtır?
A. 12 B. 15 C. 16 D. 18 E. 24
Cevap: C

46.
olduğuna göre, x kaçtır?
A. 4 B. 2 C. 0 D. –2 E. –4
Cevap: C

47. Pazartesi 1. gün olarak alındığında 500. gün hangi gün olur?
A. Pazartesi B. Salı C. Çarşamba
D. Perşembe E. Cuma
Cevap: C

48. Karesi ile 3 katının toplamı 10’dan küçük olan tamsayıların en küçüğü kaçtır?
A. –5 B. –4 C. –3 D. 2 E. 3
Cevap: B

49. Serap bir işi yalnız başına, Çiğdem’den 4 saat daha fazla sürede bitiriyor.
İkisi birlikte çalıştıklarında aynı işi 2 saat 40 dakikada bitirdiklerine göre, Çiğdem
yalnız başına bu işi kaç saatte bitirir?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 7
Cevap: B

50. x2+5xy= –6y2
denklemindeki x in y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. 2y B. y C) –y D. –2y E. –6y
Cevap: D

51. c pozitif bir tek tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bir çift tamsayıdır?
A. 2c2+5 B. 3c–8 C. C3+20 D. 2c+3 E. C2+1
Cevap: E
52. Suat, cebindeki parayla 23 tane kalem alırsa cebinde 5.500.000, 26 tane kalem alırsa 1.000.000 TL kalmaktadır.
Suat’ın cebindeki para kaç TL dir.
A. 36 000 000 B. 38 000 000 C. 40 000 000
D. 42 000 000 E. 44 000 000
Cevap: C

53. Rakamları birbirinden farklı 4B3C sayısı 15 ile bölünebilen dört basamaklı bir tek tamsayıdır.
Buna göre B kaç farklı değer alabilir?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
Cevap: C

54. Tam dolu bir kovadan 5 tas su alındığında kovanın 1/5 i boşalmaktadır.
Bu kovaya yarısı doluyken 5 tas su konduğunda, kovanın yüzde kaçı boş kalır?
A. 25 B. 30 C. 35 D. 40 E. 45
Cevap: B

55. x ve y tamsayılar olmak üzere
–2 < X < 6
3 < y < 9
olduğuna göre, 3x–2y nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 E. 11
Cevap: B

56. ABC bir üçgen BC/ /EF
Yukarıdaki verilere göre, y kaç derecedir?
A. 124 B. 130 C.136 D. 138 E. 140
Cevap: C

57.
Yukarıdaki verilere göre,
Cevap: B

58.
Cevap: D

59 .
A. 1992 B. 1993 C. 1994 D. 1995 E. 1996
Cevap: A
Buna göre, hangi yılda 200 milyar TL kar edilmiştir?
Yukarıdaki I. Grafik sabit hızla hareket eden bir aracın yolda geçen süreye göre deposunda kalan benzin miktarını, II. grafik ise yanı aracın yolda geçen süreye göre aldığı yol miktarını göstermektedir.
Bu araç, deposunda bulunan 80 litre benzinle kaç km yol alır?
A. 340 B. 350 C. 360 D. 370 E. 380
Cevap: B 

 

       

 

 

 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net