Videolar   Formüller   Yleti?im 

Giri?YGSYngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com

 SINAVONLINE.net

 

 Haber


Do??a Koleji Bursluluk S??nav?? 2019

Do??a Koleji Bursluluk S??nav?? 4, 5, 6, 7 ve 8. s??n??f i??in T??rk??e, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/??nk??lap Tarihi derslerini,

9. s??n??f i??in T??rk Dili ve Edebiyat??, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Co??rafya derslerini i??ermektedir.

10 ve 11. s??n??f i??in T??rk Dili ve Edebiyat??, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Felsefe ve Co??rafya derslerini i??ermektedir.


4 ve 5. s??n??f ????rencileri i??in d??zenlenen s??nav, toplam 50 sorudan olu??ur; s??nav??n s??resi 80 dakikad??r.

6 ve 7. s??n??f ????rencileri i??in d??zenlenen s??nav toplam 56 sorudan olu??ur, s??nav??n s??resi 80 dakikad??r.

8. s??n??f ????rencileri i??in d??zenlenen s??nav toplam 70 sorudan olu??ur, s??nav??n s??resi 110 dakikad??r.

9, 10 ve 11. s??n??f ????rencileri i??in d??zenlenen s??nav toplam 90 sorudan olu??ur, s??nav??n s??resi 110 dakikad??r.


Bursluluk S??nav Ko??ullar??

  1. S??nav, Do??a Kolejinde e??itim g??ren 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. s??n??f ????rencilerini kapsamamaktad??r. Do??a Koleji ????rencileri, sadece 4. ve 8. s??n??f d??zeyinde s??nava kat??labilirler.
  2. Burs, 2019-2020 E??itim ????retim Y??l??'na kay??t yapt??ran ????renciler i??in ge??erlidir. Burs, kazan??lan kademe(ortaokul, lise) s??resince ge??erlidir. Bir ??st kademeye ge??en ????rencinin bursu sona erer.
  3. ????renci, kazand?????? bursu yaln??zca s??nava girdi??i kamp??ste kullanabilir.
  4. S??nav yeri, ????rencinin online ba??vuru formunda ve giri?? belgesinde belirtilen okuldur.
  5. Burs oranlar??, ilgili kamp??s i??in belirlenen burslu ????renci kontenjan??na g??re d??zenlenir.
  6. E??it puan alan ????rencilerden ya???? k??????k olana bursluluk ??nceli??i verilir.
  7. Ba??vuruda belirtilen ????rencilerin s??nava kat??lmamalar?? durumunda yerlerine ba??ka ????renciler giremez.
  8. S??navda cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi ara??-gere?? kullan??m??na izin verilmeyecektir.
  9. S??nava kat??lacak ????renciler, online ba??vuru sonras??nda olu??turulan giri?? belgesini (.pdf), kimlik kart??n?? veya resimli/onayl?? ????renci belgelerini yanlar??nda getirmek zorundad??r.
  10. S??nav giri?? belgesi ve kimlik belgesi olmayan ????renciler s??nava al??nmazlar.

 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net