Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com

 SINAVONLINE.net AÖF - Açık Öğretim Fakültesi

 

 Açık Öğretim Fakültesi Dersleri ve Deneme Sınavları

          

AÖF - AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Atatürk İlke ve İnkılapları
        

     
 
Sorular Pınar Özcan tarafından gönderilmiştir.
Cevaplar Sayfanın Altında

1-)  Türk Devrimi'nin sosyolojik ve hukuksal açıdan tarihte eşi görülmemiş bir devrim olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
 
A) Diğer devrimlerde görülen özelliklerin ulusal kalıba dökülüp, kendine özgü bir model oluşturması
B) Şiddet öğesinin bulunmaması
C) Doğu toplımlarına önderlik etmesi
D) Bütün dış etkilere kapalı olması
E) Oldukça uzun sayılabilecek bir hazırlık dönemi geçirmesi
 
2-)  Osmanlı Devleti, Abdülmecit döneminde, Kırım Savaşında İngiltere ve Fransa'yı yanına çekebilmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir ?
 
A) Islahat Fermanı ilan edildi
B) II. Meşrutiyet ilan edildi
C) 31 Mart olayı bastırıldı
D) Yeniçeri Ocağı kaldırıldı
E) Tanzimat Fermanı yayınlandı
 
3-)  Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni sorununu aşağıdaki cepherden hangisinde ortaya çıkmıştır ?
 
A) Kanal Cephesi
B) Kafkas Cephesi
C) Irak Cephesi
D) Suriye Cephesi
E) Çanakkale Cephesi
 
4-)  İngiltere'nin Rusya'yı Osmanlı ülkesi üzerinde serbest bırakması anlamı taşıyan gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?
 
A) Paris Antlaşması
B) Reval Görüşmesi
C) Üçlü İttifak'ın oluşması
D) Bab-ı Ali Baskını
E) Londra önbarışı
 
5-)  İzmir'in işgalinden sonra Ege Bölgesinin bazı noktalarına asker çıkaran Yunan birliklerine karşı ilk savunma denemeleri aşağıdaki yerleşim merkezlerinden hangisinde yapılmıştır ?
 
A) Balıkesir
B) Alaşehir
C) Nazilli
D) Ayvalık
E) Muğla
 
6-)  Aşağıdakilerden hangisi Amasya Tamiminde yer almamıştır ?
 
A) Ankara'da ulusal bir meclis toplanmalıdır
B) Vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir
C) İstanbul hükümeti sorumluluğunu yerine getirmemektedir
D) Ulusal bağımsızlığın gene ulusun azim ve
E) ad
 
7-)  Erzurum kongresi sürerken, 26-30 Temmuz 1919 da aşağıdaki kongrelerden hangisi toplanmıştır?
 
A) İkinci Balıkesir kongresi
B) Alaşehir Kongresi
C) Pozantı Kongresi
D) Nazilli Kongresi
E) Muğla Kongresi
 

 

 

8-)  Ankara'nın Heyet'i Temsiliye'nin merkezi olmasında aşağıdaki etkenlerden hangisi önemli rol oynamıştır?
 
A) Mustafa Kemal Paşa'ın kişisel tercihi
B) Ankara'nın iklim yapısı
C) Ankara'nın stratejik açıdan elverişli bir yerde olması
D) Güçlü ulusal derneklerinin bulunması
E) dinsel açıdan uygun olması
 
9-)  Misak-ı Milli'de alınan kararların en kısa ve öz açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
A) Türklerin anavatanı parçalanamaz
B) Ulusal egemenlik esastır
C) Cumhuriyet en iyi yönetim biçimidir
D) Egemenlik ulusundur
E) Kuvayi milliye ruhu esastır
 
10-)  Birinci TBMM'ni kendisinden sonra gelen meclislerden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Anayasa ilan etmiş olması
B) Saltanat ile birlikte yaşaması
C) Kurucu meclis niteliği taşıması
D) Hükümeti denetlemesi
E) Olağanüstü yasalar çıkarması
 
11-)  TBMM'nin ilk siyasal başarısı aşağıdakilerden hangisidir ?
 
A) Moskova Antlaşması
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Anlaşması
D) Gümrü Barışı
E) Kars Antlaşması
 
12-)  Fransızlarla İtalyanlar Yeni Türk Devletini siyasal varlık olarak aşağıdakilerden hangisi sonrasımda ilk kez kabul edilmiştir ?
 
A) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
B) Sakarya Zaferi
C) Gümrü Antlaşması
D) I. İnönü Zaferi
E) II. İnönü Zaferi
 
13-)  Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir ?
 
A) İstanbul Hükümetinin Lozan Konferansına davet edilmesi
B) Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan seçilmesi
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Halk Fırkasının kurulması
 
14-)  Mustafa Kemal Paşa'ya karşı çıkan İttihatçı grup aşağıdaki olayların hangisi sonundaki yargılamalarla tamamen tasfiye edilmişlerdir ?
 
A) Menemen olayı
B) 31 Mart olayı
C) Şeyh Sait Ayaklanması
D) Mustafa Kemal Paşa'ya suikast girişimi
E) Tunceli olayları
 

 

 

15-)  Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi Anayasa ile kurulmuştur ?
 
A) 1961
B) 1921
C) 1982
D) 1876
E) 1924
 
16-)  Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluş aşamasında San Fransisco'daki Türk delegeleri hangi konuda açıklamalarda bulunmuşlardır ?
 
A) Devletçilik uygulamasının yaygınlaştırılacağı
B) Demokratik yönetime geçileceği
C) Toprak reformu yapılacağı
D) Eğitim seferberliği yapılacağı
E) Rusya ile ilişkilerin kesileceği
 
17-)  İnsanın güzeli, iyiyi bulma, onları yüceltme, toplumun bazı sorunları dile getirme güdüsü kültürün hangi öğesi ile gerçekleştirilir ?
 
A) Hukuk öğesi
B) Ekonomik öğe
C) Sanat öğesi
D) Din öğesi
E) Devlet öğesi
 
18-)  Karl Marx'a göre toplum düzenine aşağıdakilerden hangisi can verir ?
 
A) Siyasal gelişmeler
B) Ekonomik üretim
C) Dinsel inançlar
D) Ahlaki yapı
E) Ülke coğrafyasının genişliği
 
19-)  Aşağıdakilerden hangisi modern demokrasinin ana çizgilerinden biridir ?
 
A) Devleti yönetenler siyasal özgürlüklere dokunabileceklerdir
B) Devlet yönetimi doğrudan doğruya ulusa dayanacaktır
C) Bazı bireyler sonradan kazanılmış haklarla donatılacaktır
D) Ulus kendi iradesiyle özgürlüklerden vazgeçme hakkına sahip olacaktır
E) Yönetenlerin tercihleri temel olacaktır
 
20-)  Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra, toplumdaki bütün ilişkilerin düzenlenmesi hangi alanda yapılan inkılaplarla sağlanmıştır ?
 
A) Siyaset
B) Hukuk
C) Askerlik
D) Ticaret
E) Maliye
 
21-)  Türk İnkılabında eğitim sistemine nasıl bir nitelik kazandırılmaya çalışılmıştır ?
 
A) Ulusal ve laik
B) Ulusal ve dogmatik
C) Laik ve kurumsal
D) Laik ve inkılapçı
E) Devletçi ve ulusal
 

 

 

22-)  Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de "Devletçilik İlkesinin" öncelikle sanayi alanında uygulanmasının nedenlerinden biridir ?
 
A) Planlı sanayiye geçilmesi
B) Temel sanayi maddelerine gereksinim duyulması
C) Sanayinin canlandırılmak istenmesi
D) Sanayi girişimlerinin merkezden idare edilmesinin amaç edinilmesi
E) Bir an önce sanayi atılımlarına girişilmek istenmesi
 
23-)  Aşağıdakilerden hangisi Batı ile artan ekonomik ilişkilerde bir düzen sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir ?
 
A) İş Bankasının kurulması
B) Devletçiliğe geçiş
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Medreselerin kapatılması
E) Ölçü birimlerinde değişklik
 
24-)  Atatürkçü düşünce sisteminin temelinde yatan en önemli iki üst ilke aşağıdakilerden hangisidir ?
 
A) Ulusçuluk-Akılcılık
B) Cumhuriyetçilik-Anayasacılık
C) Halkçılık-Devletçilik
D) Laiklik-Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik-Devletçilik
 
25-)  Türklerde oligarşik bir devlet biçimine eğilim hangi dönemde görülmüştür ?
 
A) İslamiyetten önce
B) Osmanlının kuruluş yıllarında
C) Osmanlının yükselme devrinde
D) Tanzimat fermanından sonra
E) Cumhuriyet döneminde
 
26-)  Aşağıdakilerden hangisi Türk milliyetçisinde bulunması gereken niteliklerden biri değildir ?
 
A) İnsan sevgisi vardır
B) Diğer milletlere saygı duyar
C) Milli benliğe önem verir
D) Millete ait olma duuygusuyla hareket eder
E) Aşırı duygusaldır
 
27-)  Kurtuluş savaşının ilk günlerinde hedef aşağıdakilerden hangisi olarak gösteriliyordu ?
 
A) Laikliği sağlamak
B) Cuöhuriyeti ilan etmek
C) Devletçiliğe geçmek
D) Halk egemenliği kurmak
E) Padişahı kurtarmak
 
28-)  Atatürk Türk İnkılabını başlatıp yürütürken neden üstün dehası ile üzerine almış ve kendi gücünü kullanmıştır ?
 
A) Kişisel gücünü arttırmak için
B) Kadrosu olmadığı için
C) Kimseye güvenmediği için
D) Kendini düşündüğü için
E) Millete güvenmediği için
 

 

 

29-)  Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet rejimini eleştirirken aşağıdakilerden hangisi temel koşul olmalıdır ?
 
A) Siyasal ve toplumsal yönde eleştiriler yapmamak
B) Devlet ve toplum düzenini bozmamak
C) Üst düzey devlet yöneticilerini hatasız olarak kabul etmek
D) Toplu halde hareket etmemek
E) Seçim sistemlerini değiştirmek
 
30-)  Türk İnkılabı, özellikle hangi yönüyle ezilen ulusları etkilemiştir ?
 
A) Laikliğe verdiği önemle
B) TBMM'nin yapısı ve işleyişiyle
C) Emperyalizme karşı kazandığı zaferle
D) Kadınlara tanınan haklarıyla
E) Batı'dan kurumlar almasıyla
 

 

 

Soru No. Doğru Cevap Cevabınız Doğru/Yanlış
1 A    
2 A    
3 B    
4 B    
5 D    
6 A    
7 A    
8 C    
9 A    
10 B    
11 D    
12 C    
13 A    
14 D    
15 A    
16 B    
17 C    
18 B    
19 B    
20 B    
21 A    
22 B    
23 E    
24 A    
25 A    
26 E    
27 E    
28 B    
29 B    
30 C    

 

 

 


 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net