Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com

 SINAVONLINE.net AÖF - Açık Öğretim Fakültesi

 

 Açık Öğretim Fakültesi Dersleri ve Deneme Sınavları

          

AÖF - AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Yönetim ve Organizasyon Soruları
        

     
 
Sorular Pınar Özcan tarafından gönderilmiştir.
Cevaplar Sayfanın Altında

1-)  Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin bireyler arası rollerinden biridir ?
 
 
A) Arabuluculuk
B) Temsil
C) Sorun çözme
D) Kaynak dağıtma
E) İşletme sahipliği
 
 
2-)  Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımına öncülük eden bilim adamları arasında yer almaz ?
 
 
A) Frederick Taylor
B) Harrington Emerson
C) Frank Gilberth
D) Henri Fayol
E) Henry Gantt
 
 
3-)  Aşağıdakilerden hangisi sistem sınıflandırması içinde yer alır ?
 
 
A) Sosyal sistem
B) Politik sistem
C) Ekonomik sistem
D) Kapalı sistem
E) Karma sistem
 
 
4-)  Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin plan oluşturma nedenlerinden biri değildir ?
 
 
A) Belirsizlikleri ve değişmeleri dengelemek
B) Gelecekteki faaliyetler için standartlar belirleyerek denetimi kolaylaştırmak
C) Gelecekteki faaliyetler için koordineli sistematik bir yol göstericiye sahip olmak
D) Faaliyetleri,bilinçli olarak belirlenmiş amaçlar üzerinde odaklaştırmak
E) Gelecekteki faaliyetlerde sorun çözmek
 
 
5-)  Aşağıdakilerden hangisi organizasyon işlevinin işletmeye sağladığı yararlardan biri değildir ?
 
 
A) Net ve berrak bir çalışma ortamının yaratılması
B) Her bireyin sorumluluğunun belirlenmesi
C) Her bölümün yetki ve sorumluluğun belirlenmesi
D) İşbirliğinin kolaylaşması
E) Personeli disipline etmesi
 
 
6-)  Bir işletmenin gelecekteki işgücü arz ve talebinin niteliksel niceliksel olarak tahminine ne ad verilir ?
 
 
A) İşgücü devir hızı
B) İşgücü envanteri
C) Personel değerlemesi
D) Performans değerlemesi
E) İşgücü planlaması
 
 
7-)  Aşağıdakilerden hangisi iyi bir emrin özellikleri arasında yer almaz ?
 
 
A) Hatalı olan emrin açıklamasının yapılarak zamanında geri alınması
B) Emrin verileceği kişilerin emrin içeriğine uygun olması
C) Kesin ve açık bir biçimde ifade edilmesi
D) Emrin yerine getirilebilir olması
E) Emrin amacının açıklanmayarak astın denetlenmesi
 
 
8-)  Aşağıdakilerden hangisi denetimin özelliklerinden biri değildir ?
 
 
A) Esnek olmalıdır
B) Organizasyona uygun olmalıdır
C) Anlaşılabilir olmalıdır
D) Tarafsız olmalıdır
E) Kapsayıcı olmamalıdır
 
 
9-)  Dünya düzeyindeki faaliyetlerini tam olarak organize eden ve kuvvetli bir şekilde merkezileşmiş bir işletme tipini temsil eden organizasyonlara ne ad verilir ?
 
 
A) Genel işletme
B) Ulusal işletme
C) Çokuluslu işletme
D) Yabancı sermayeli işletme
E) Büyük işletme
 
 
10-)  Sermaye fazlasını diğer ülkelerde yüksek kar getirecek yerlere yatırarak sermaye karlılığını arttırmak için başvurulan ,dış ülkelere giriş yoluna ne ad verilir ?
 
 
A) Ortak işletme kurma
B) Şube açma
C) Lisans anlaşması
D) İhracat-İthalat
E) Hisse senedi yatırımı
 
 
11-)  Aşağıdakilerden hangisi bölge temeline dayanan organizasyonun yararlarından biri değildir ?
 
 
A) Yerel pazarlara daha iyi hizmet sağlar
B) Üretimin merkezde yapılması yerine yöresel veya bölgesel fabrikalarda yapılması,hammadde yardımcı madde malzeme ve işgücü temininde avantajlar sağlar.
C) Satış elemanlarının belli bir bölgede çalışmaları, tüketicilere yakın olmaları,onların istek ve tercihlerindeki gelişmeleri daha yakından izlemelerini sağlar.
D) Her şubede veya bölgede uygulanacak aynı tip personel ve muhasebe politikalarını gerekli kılar.
E) Yerel yöneticilerin daha başarılı olmalarını ve çevre ile daha iyi ilişkiler kurmalarını sağlar.
 
 
12-)  Aşağıdakilerden hangisi biçimsel yetkinin özelliklerinden biri değildir ?
 
 
A) Yetki organizasyonun üst basamaklarında yer alır.
B) Yetki yukarıdan aşağıya doğru belli sınırlar içinde azalarak iner.
C) Her bir yöneticinin yetkisi bir üst kademeden kaynaklanır.
D) Genel müdürün yetkisi genel müdür yardımcısının yetkisinden fazladır.
E) Yetki aşağıdan yukarıya doğru akar
 
 
13-)  Aşağıdakilerden hangisi yetki devrinde üstlerden kaynaklanan sorunlardan biri değildir ?
 
 
A) Üstler astlarına güvenmezler
B) Üstler denetimi kaybetme korkusuna düşerler
C) Üstler önemsiz duruma düşmekten korkarlar
D) Üstler risk yüklenmek isterler
E) Bazı yöneticiler otoriter olmak isterler
 
 
14-)  Bir grup içindeki bireylerin birbirinden beklentilerine uygun olarak girdikleri tutum ve davranış biçimlerine ne ad verilir ?
 
 
A) Komuta
B) Yetki
C) Norm
D) Rol
E) Kural
 
 
15-)  Aşağıdakilerden hangisi biçimsel olmayan organizasyonun özelliklerinden biri değildir ?
 
 
A) Çoğu kez kendiliğinden bazen bilinçli olarak oluşur.
B) Yönetimin ve denetimin kaynağı yetkidir.
C) Bireyler üzerindeki denetimin dayanağı,grupta kalma veya dışlanmadır.
D) Grup normlarına uyum önemlidir
E) Gücün kaynağı ilişkiler ve kişilik özellikleridir
 
 
16-)  Organizasyon içinde hiyerarşik pozisyondan kaynaklanan yetkiye ne ad verilir ?
 
 
A) Fonksiyonel yetki
B) Danışmanlık yetkisi
C) Uzmanlık yetkisi
D) Komuta yetkisi
E) Kurmay yetkisi
 
 
17-)  Bir organizasyonun üyelerinin yada bir işletmede çalışanların içinde bulundukları ortamın kültürünü öğrenip başkalarına aktarması sürecine ne ad verilir ?
 
 
A) Örgüt kültürü
B) Alt kültür
C) Örgütsel toplumsallaşma
D) Örgütsel değerler
E) Örgüt iklimi
 
 
18-)  Bireylerin kendini organizasyon yada içinde bulundukları grup ile özdeşleştirme derecesine ne ad verilir?
 
 
A) Kimlik oluşumu
B) Bütünleşme
C) Amaç ve hedefler
D) Bireysel inisiyatif
E) Yönetim desteği
 
 
19-)  Toplumsal davranışların iyi, doğru ve arzulanan olduğunu belirten büyük bir kesimce paylaşlan ölçüt veya fikirlere ne ad verilir?
 
 
A) Örgüt kültürü
B) Alt kültür
C) Değerler
D) Örgütsel değerler
E) Örgüt iklimi
 
 
20-)  Aşağıdakilerden hangisi merkezleşme ve merkezleşmeme derecesini belirleyen faktörlerden biri değildir ?
 
 
A) Yönetim felsefesi
B) Siyasi koşullar
C) Organizasyon büyüklüğü
D) Ekonomik koşullar
E) İşgörenlerin niteliği
 
 
21-)  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde vizyon oluşturmada dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri değildir ?
 
 
A) Değişim planlı ve etkin yollardan gerçekleştirilmelidir.
B) Gelecek dönemlerdeki gelişmelerin doğru yorumlanması
C) Gelecek dönemlerdeki gelişmelere uygun stratejiler oluşturulması
D) Geliştirilen vizyonun bütün örgütsel birimlerce benimsenip paylaşılmasının sağlanması
E) Belirlenen stratejilerin değiştirilemez bir yapıda olması
 
 
22-)  Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinin amaçları arasında yer almaz ?
 
 
A) Kuruluşun gelişmesine katkıda bulunması
B) İşgücünün yeteneklerinden yararlanmak
C) İşyerini yaşanmaya değer hale getirmek
D) Çalışanları ücretlerini yükseltmek
E) İnsana saygıyı arttırmak
 
 
23-)  İşletmeler arası kıyaslama tekniği ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır ?
 
 
A) Personeli güçlendirmede önemli rol oynar
B) Çoğunlukla toplam kalite yönetiminin bir parçası olarak ele alınır.
C) Öğrenmede etkili rol oynayan bir tekniktir
D) İşletmenin kendi içindeki bölümler arasında rekabeti arttırmayı amaçlar
E) Kalitenin geliştirilmesi için dış çevreden bilgi sağlar
 
 
24-)  Bir işletmenin toplam kalite yönetimini başarıyla uygulayabilmesi için belirlemesi gereken temel amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
 
 
A) Son muayene ve testlere önem vermek
B) Karlılığı arttırmak
C) Pazar payını genişletmek
D) Satışları arttırmak
E) Müşteri memnuniyetini sağlamak
 
 
25-)  Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinde problem çözmede yararlanılan tekniklerden biri değildir ?
 
 
A) Beyin fırtınası
B) Bireysel değerlendirme
C) Veri toplama
D) Histogram
E) Neden-Sonuç analizi
 
 
26-)  Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin işletmeye örgütsel etkinlik açısından sağladığı yararlardan biridir ?
 
 
A) Düşük pazarlama girdileriyle satışın artması ve yeni müşterilerin kazanılması
B) Zaman ve hammadde tasarrufu sağlanması
C) Ana hedefler üzerinde yoğunlaşma sağlaması
D) Pazar payının artması
E) Tüketicilerin hizmeti yada üretilen mal alma sürekliliğinin sağlanması
 
 
27-)  Aşağıdakilerden hangisi çift faktör teorisinin birinci grup faktörleri içerisinde yer alır ?
 
 
A) Maaş-Ücret
B) Başarı
C) İş güvenliği
D) Statü
E) Çalışma koşulları
 
 
28-)  Aşağıdakilerden hangisi değişime gösterilen direnmeyi en az seviyede tutmak için yapılması gerekenlerden biri değildir ?
 
 
A) Uygun bir geri beslemenin sağlanması
B) Bireylerin uğrayacağı kayıpların garanti edilmesi
C) Yerleşmiş adet ve ilişkilerin değiştirilmesi
D) Büyümede bireylerin değişiminin sağlanması
E) Yönetim bilgi sisteminin güçlendirilmesi
 
 
29-)  Bir işletmenin kendisine üretim girdileri sağlayan diğer bir işletme ile birleşmesine ne ad verilir ?
 
 
A) Yatay birleşme
B) İleriye doğru dikey birleşme
C) İleriye doğru yatay birleşme
D) Çapraz birleşme
E) Geriye doğru dikey birleşme
 
 
30-)  Aşağıdakilerden hangisi dış faktörlere ağırlık veren güdüleme teorileri arasında yer almaz ?
 
 
A) Eşitlik teorileri
B) Amaç teorileri
C) Bekleyiş teorileri
D) Başarma ihtiyacı teorisi
E) Sonuçsal koşullandırma teorisi
 
 
31-)  Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin ögelerinden biri değildir ?
 
 
A) Performans geliştirme
B) Birey kalitesi
C) Müşteri odaklılık
D) Tam katılım
E) Merkezi otorite
 
 
32-)  Belirgin bir süre boyunca arızalanmadan çalışma olasılığını gösteren kalite boyutu aşağıdakilerden hangisidir
 
 
A) Uygunluk
B) Performans
C) Dayanıklılık
D) Estetik
E) Güvenilirlik
 
 
33-)  Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin işletmeye sağladığı yararlar arasında yer almaz?
 
 
A) İşgören katılımının ve tatmininin artırılması
B) Pazar payının artması
C) Zaman ve hammadde kayıplarından tasarruf sağlanması
D) Personel devir oranının yükselmesi
E) Tüketici şikayetlerini azaltması
 
 
34-)  İşletmelerin kendi ürün veya hizmetlerinin piyasadaki durumunu belirlemek için yapmış oldukları kıyaslama türü aşağıdakilerden hangisidir ?
 
 
A) Çevreye dönük kıyaslama
B) Rekabetçi kıyaslama
C) Performans kıyaslaması
D) Stratejik kıyaslama
E) Süreçlerin kıyaslanması
 
 
35-)  Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde orta kademe yöneticilerden kaynaklanan engellerden biridir ?
 
 
A) Örgüt kültürüne yeterince önem verilmemesi
B) Danışmanla çalışma alışkanlığının olmaması
C) Süreç geliştirmenin tek yönlü görülmesi
D) Astların başarısından hoşnutsuzluk duyulması
E) Araç odaklı olunması
 
 
36-)  Aşağıdakilerden hangisi personel güçlendirme politikasının amaçlarından biri değildir ?
 
 
A) Müşteri hizmetlerinin iyileştirmek
B) Rutin ve mekanik bir yapılanmayı sağlamak
C) Çalışanların işletmenin amaçları yönündeki çabalarını artırmak
D) Yaratıcılığı desteklemek
E) Verimliliği artırmak
 
 
Soru No. Doğru Cevap Cevabınız Doğru/Yanlış
1 B    
2 D    
3 A    
4 E    
5 E    
6 E    
7 E    
8 E    
9 C    
10 E    
11 D    
12 E    
13 D    
14 D    
15 B    
16 D    
17 C    
18 A    
19 C    
20 B    
21 E    
22 D    
23 D    
24 E    
25 B    
26 C    
27 B    
28 C    
29 E    
30 D    
31 E    
32 E    
33 D    
34 C    
35 D    
36 B    

 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net