Videolar   Formüller   İletişim 

GirişYGSİngilizceYDSKPSSALESAÖFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
İngilizce
YDS
KPSS
ALES
AÖF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun
Videolar
created at TagCrowd.com

 SINAVONLINE.net AÖF - Maliye Politikası

 

 Açık Öğretim Fakültesi Maliye Politikası

          

AÖF - AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Deneme Sınavları ve Soruları
        

AÖF Ana Sayfa


     
 

Doğru cevaplar koyu olarak yazılmıştır. 

MALİYE POLİTİKASI FİNAL

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de 2000 yılı başında uygulamaya konulan Enflasyonla Mücadele Programı'nın ilk sonuçlarından biridir?

Faiz oranları artışı

Döviz kurlarındaki ani artış

İç talep canlanması

Dış ticaret açığının azalması

Yabancı sermaye girişinde hızlanma

2. Türkiye'de Enflasyonla Mücadele Programı'nın ardından Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nın uygulanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

2000 ve 2001 yıllarında yaşanan krizler

AB ile görüşmelerin başlaması

Hükümet değişikliği

Uluslararası konjonktürdeki değişiklikler

IMF’nin bu yöndeki isteği

3. Aşağıdaki vergilerden hangisinin tasarrufu kısıtlayıcı etkisi en fazladır?

Gelir vergisi

Kurumlar vergisi

Servet vergileri

Özel tüketim vergisi

Gümrük vergisi

4. Eğer bir ekonomide toplam yatırım miktarını değiştirmeden, varolan kaynakların daha verimli alanlara kaydırılması isteniyorsa, aşağıdaki teşvik önlemlerinden hangisi tercih edilmelidir?

Sektörel yatırım indirimi

Genel yatırım indirimi

İç kaynak teşviki

Kurumlar vergisi indirimi

Dış kaynak teşviki

5. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde KİT’lerin işlevlerinden biri değildir?

İleri teknolojinin kullanılmasının sağlanması

Sermayenin yarattığı katma değerden kamunun pay alması

Ekonomide gelir dağılımının düzeltilmesi

Özel kesimin yatırımlarının azaltılması

Bölgesel dengesizliklerin önüne geçmesi

6. Vergi yönetiminin vergi toplamasına, yükümlüsünün de vergiye uyma çabalarına ne ad verilir?

Vergi gayreti

Sermaye hasıla oranı

Vergi kapasitesi

Dolaysız vergiler

Servet vergileri

7. Kârların eskiye göre daha az vergilendirilmesi ile işletmelere sağlanan ek fona ne ad verilir?

Yatırım primi

Amortisman

Yatırım teşviki

Yatırım indirimi

Otofinansman

8. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede vergi kapasitesini belirlemedeki önemli etkenlerden biridir?

Sosyal transferler

Gelir düzeyi

Yüksek cari açık

Bütçe açıkları

Kamu harcamaları

9. Keynes'in statik modelini dinamize edip uzun dönemli büyüme koşullarını inceleyebilecek duruma getiren model aşağıdakilerden hangisidir?

İki sektörlü emek fazlası modeli

Dengesiz büyüme modeli

Ekonomik büyüme aşamaları modeli

Neo-klasik yapısal değişim modeli

Harrod-Domar modeli

10. Aşağıdakilerden hangisi, gelişmekte olan ülkelerdeki kamu harcamalarının özelliklerinden biri değildir?

Sosyal harcamaların oranı yüksektir.

Cari harcamalar yetersiz kalmaktadır.

Altyapı harcamalarının oranı yüksektir.

Transfer harcamaları içinde ekonomik transfer harcamaları ağırlıktadır.

Yatırım harcamalarının oranı yüksektir.

11. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede vergi kapasitesini belirlemedeki önemli etkenlerden biridir?

Sosyal transferler

Gelir düzeyi

Kamu harcamaları

Yüksek cari açık

Bütçe açıkları

12. Gelişmekte olan ülkelerde, tasarruf yetersizliği nedeniyle dış borçlanmaya gidilmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Alınan borçların toplam talebi arttırmak üzere kullanılmasına

Alınan borçlarla yapılan yatırımların, ödenen faizden daha fazla getiri sağlamasına

Alınan borçların sermaye hasıla oranının büyük olduğu yatırımlarda kullanılmasına

Alınan borçların ithalatı karşılamak üzere kullanılmasına

Alınan borçların kısa vadeli olmasına

13. Gelişmekte olan ülkelerde tüketimi sabit tutup geliri yükseltmenin veya geliri sabit tutup tüketimi kısmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Tasarruf miktarını yükseltmek

Gelir dağılımını iyileştirmek

Vergi gelirlerini artırmak

Tasarruf miktarını azaltmak

Sosyal refahı artırmak

14. Aşağıdakilerden hangisi, gelir dağılımını düzeltici politikaları yerel yönetimlerden çok merkezi yönetimin üstlenmesini gerektirir?

Yerel yönetimlerin kaynaklarının sınırlı olması

Yerel yöneticilerin gelir dağılımı hakkında bilgisinin olmaması

Gelir dağılımının düzelmesinin dışsallık yaratması

Zenginlerin göçü nedeniyle bölgeler arası kutuplaşma olasılığı

Yerel yöneticilerin hizmet sürelerinin sınırlı olması

15. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel dengesizliği gidermeye yönelik maliye politikası uygulamalarının önündeki politik engellerden biridir?

Değişen hükümetler nedeniyle istikrarlı politikalar izlenememesi

Politikacıların geri kalmış bölgelere yatırım yapmak istememesi

Maliye politikası önlemlerinin muhalefet tarafından eleştirilmesi

Güçlü sermayenin geri kalmış bölgelere gitmek istememesi

Maliye politikasına ilişkin kararların mecliste görüşülmesinin gerekmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi, kârlılığı düşük bir kamu yatırımının yapılması için yeterli bir nedendir?

Yatırımın sosyal getirisinin yüksek olması

Devletin ekonomideki payının artacak olması

Kamu kuruluşunun vergi avantajından yararlanması

Yapılan üretimin geri kalmış bölgede satılması

Yapılan yatırımın o bölgede yaşayan kimselerin isteklerine uygun olması

17. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda, hizmetin merkezi yönetimce verilmesi daha uygun olur?

Faydanın ölçülememesi

Yerel yönetimlerin hizmeti vermek için borçlanmak zorunda kalması

Büyük dışsallık yaratılması

Faydanın alanının dar kalması

Negatif dışsallık yaratılmas

18. Türkiye'de günümüzde merkezi yönetimin yerel yönetime verdiği gelir payı nasıl belirlenmektedir?

Yerel yönetimin gelir gider farkına göre

Nüfus ölçütüne göre

Her yerel yönetimin eşit pay alması ilkesine göre

Yerel yönetimin borç yüküne göre

İhtiyaç ölçütüne göre

19. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin ve gelirlerin farklı idari kademeler arasındaki bölüşümünü ifade eder?

Kamusal seçiş

Ekonomik kaynak dağılımı

Federal sistem

Üniter sistem

Geniş anlamda mali tevzin

 

       

20. Kamu hizmetlerinin idareler arasındaki dağılımını veri alarak, sadece kamu gelirinin idareler arası dağılımını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Sosyal transferler

Ekonomik transferler

Mali tevzin

Çapraz yansıma

Dar anlamda mali tevzin

21. Kamu borçlanmasının, özellikle Merkez Bankası'ndan yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

Verimlilik artar.

Enflasyon oranı yükselir.

Tasarruflar yükselir.

Vergiler yükselir.

Ücretler artar.

22. Gelişmekte olan ülkelerde borçlanma sarmalının ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Kamu açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından borçlanarak karşılanması

Ülkeye yabancı sermaye girişi

Monetizasyon

Kamu açıklarının iç piyasadan borçlanarak karşılanması

Kamu açıklarının dış piyasadan borçlanarak karşılanması

23. Aşağıdaki çevre koruma politikalarından hangisi maliye politikasına ilişkindir?

Kirletme yasakları

Emisyon vergisi

Ruhsat uygulaması

Çevre standartları

Pazarlanabilir kirlilik hakları

 

       

24. İlk üç plan döneminde izlenen ve sanayileşme politikasının temelini oluşturan kalkınma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

İhracatın arttırılması

Kamunun daraltılması

İthal ikamesi politikası

Hızlı kalkınma

Tarım sektöründe hızlı gelişme

25. Tarım arazilerinin daha etkin kullanımına yol açacağı ileri sürülen vergi aşağıdakilerden hangisidir?

Potansiyel gelir vergisi

Tüketim vergisi

Tarımsal gelir vergisi

Arazi vergisi

Servet vergisi

 

26. Gelişmekte olan ülkelerde fayda maliyet analizi yapılırken, fiili piyasa verileri yerine aşağıdakilerden hangisinin kullanılması önerilmektedir?

Dış maliyetlerin

Parasal faydaların

Gölge fiyatların

İç maliyetlerin

Doğrudan faydaların

27. Türkiye'de yerel yönetimlerin en önemli gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Ruhsatlar

Emlak vergisi

Cezalar

Harçlar

Merkezi yönetimin gelirlerinden alınan pay

28. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda, faiz ödemelerinin gelir dağılımını bozucu etkisi azalacaktır?

Yansımaya izin veren bir vergi sisteminin varlığı

Devletin kısa dönemli borçlanması

Dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu bir vergi sisteminin varlığı

Artan oranlı bir vergi sisteminin varlığı

Gerileyici etkiye sahip bir vergi sisteminin varlığı

 

 

29. Türkiye'de 1980’li yıllarda, kamu kesiminin payının küçültülememiş olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

24 Ocak kararlarının alınmış olması

Faiz oranlarının artmış olması

Kamu gelirlerinin azaltılmasına karşın, kamu harcamalarının azaltılamaması

Ekonomide vergi yükünün artmış olması

Kalkınma planlarının uygulanmasına önem verilmemiş olması

30. Kişi başına düşen reel GSMH' nın sosyal göstergeler sistemi ile tamamlanmasına ne ad verilir?

Beşeri sermaye

Otofinansman

Üretim potansiyeli

Nitel büyüme

Ekonomik büyüme

31. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmeyi hızlandıran unsurlardan biri değildir?

Sınai araştırma için yapılan harcamaların gelir ve kurumlar vergilerinden indirilmesi

Riski büyük yatırımları devletin üstlenmesi

Eğitim için yapılan kişisel harcamaların vergiden indirilmesi

Etkin bir rekabet politikası

Emek arzının nicel olarak arttırılması

32. Aşağıdaki kamu harcamalarından hangisi beşeri sermayeyi arttırıcı niteliğe sahiptir?

Vergi harcamaları

Faiz ödemeleri

Eğitim harcamaları

Savunma harcamaları

Ekonomik transferler

 

33. Türkiye'de 1980 sonrası dönemde devletin uygulamada vergi gelirlerinden fedakarlık yapmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Özel sektörü az vergilendirip, sermaye birikiminin artışının sağlanması

Azalan kamu harcamaları nedeniyle gelir ihtiyacının da azalması

Bütçe dışı fonların kullanılması

Enflasyon vergisinin tercih edilmesi

Orta ve düşük gelir gruplarının alım gücünün azaltılmak istenmemesi

34. Bir yatırım ya da yatırımlar paketinin ekonomide genel verimlilik düzeyine göre değerlendirilmesi için uygulanan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

İç maliyet

Alternatif maliyet

Dışsal maliyet

Sermaye hasıla katsayısı

Fayda maliyet analizi

35. Aşağıdakilerden hangisi, gelirin üst gelir gruplarından alt gelir gruplarına yönelik yeniden dağılımı gerçekleşmesini sağlar?

Sübvansiyonların arttırılması

Servet vergilerinin arttırılması

Devlet borçlanmasının arttırılması

Sosyal transfer harcamalarının arttırılması

Gider vergilerinin arttırılması

36. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelere ait özelliklerden biri değildir?

İkili ekonomik yapının var olması

Yatırım düzeyinin düşük olması

Tasarruf oranının düşük olması

Nüfus artış hızının yüksek olması

Beşeri sermaye harcamalarının yüksek olması

 

37. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı türlerinden biri değildir?

Sektörel

Bölgesel

Fonksiyonel

Kişisel

Yapısal

38. Aşağıdakilerden gelişmekte olan ülkelerde maliye politikası araçlarının ekonomiyi etkileme derecesinin gelişmiş ülkelerden daha güçsüz olmasının sebebidir?

Maliye politikasını uygulayacak yetişmiş insan gücünün olmaması

Toplumda marjinal tüketim eğiliminin yüksek olması

Dış borçların yüksekliği

Kamu gelirlerinin GSMH’ya oranının küçük olması

Vergi dışı gelirlerin yüksekliği

39. Dış kaynaklara yönelik hatalı bir sektörel teşvik uygulamasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Gelir dağılımının kötüleşmesi

Ekonomi dışına net kaynak aktarımı

İhracatın azalması ya da ithalatın artması

Gelir grupları arasında kaynak transferi

Teknoloji yoğun yatırımların azalması

40. Aşağıdakilerden hangisi çevre koruma politikaları kapsamındaki hukuksal düzenlemelerden biri değildir?

Çapraz yansıma

Çevre standartları

Kirletme yasakları

Ruhsat uygulaması

Pazarlanabilir kirlilik hakları

 

 

41. Geri kalmış bölgelere uzun dönemli ve devamlı yatırım çekebilmek amaçlandığında, aşağıdaki önlemlerden hangisi daha uygun olur?

Zamana yayılmış hızlandırılmış amortisman rejimi

Nisbi fiyat hadlerinin gelişmekte olan bölgeler lehine düzeltilmesi

Kısa dönemli vergi muafiyeti

Gelişmiş bölgelerde yatırım maliyetinin artırılması

Ani amortisman uygulaması

42. Belirli bir dönemde, piyasa sürecinin ortaya çıkarttığı gelir dağılımına ne ad verilir?

Fonksiyonel dağılım

Birincil dağılım

Bölgesel dağılım

İkincil dağılım

Ana dağılım

43. Aşağıdakilerden hangisi emisyon vergisinin uygulanmasını zorlaştıran unsurlardan biridir?

Firmaların çevreye verdikleri zararın türü ve derecesi hakkında kesin bilgi olmaması

Emisyon vergisinin çapraz yansımayla sonuçlanması

Ekonomide vergi kaçakçılığının olması

Emisyon vergisinin pazarlanabilir kirlilik haklarıyla çatışması

Devlet kuruluşlarının da çevreyi kirletmesi

44. Bölgeler arası iç ticaret hadleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Devletin ekonomiye müdahalesi iç ticaret hadlerini daha da kötüleştirmektedir.

İç ticaret hadleri piyasa sistemi içinde eşitlenmektedir.

İç ticaret hadleri bölgesel farklılıkları derinleştirmektedir.

İç ticaret hadleri tarımsal ürünler lehine oluşur.

İç ticaret hadlerinin farklı olması kalkınmanın temel sürükleyicisidir.

45. Selektif teşvik politikalarının uygulanmasında, kaynak verimliliğinin en üst düzeye çıkartılması için uygulanacak ana ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Yatırımların teknik verimliliğin en yüksek olduğu noktaya kadar yapılması

Teknik verimliliğin en yüksek olduğu alanların tercih edilmesi

Marjinal teknik verimliliğin en yüksek olduğu alanların tercih edilmesi

Yatırımların teknoloji yoğun alanlara yapılması

Sosyal verimliliğin en yüksek olduğu alanların tercih edilmesi

 

 

46. Eğer bir ekonomide toplam yatırım miktarını değiştirmeden, varolan kaynakların daha verimli alanlara kaydırılması isteniyorsa, aşağıdaki teşvik önlemlerinden hangisi tercih edilmelidir?

Kurumlar vergisi indirimi

İç kaynak teşviki

Dış kaynak teşviki

Genel yatırım indirimi

Sektörel yatırım indirimi

47. Girdi teşvikleri aşağıdakilerden hangisinde daha yaygın kullanılmaktadır?

Eğitim yatırımlarında

Sağlık yatırımlarında

Toplam yatırımların artırılmasında

Gümrükler yoluyla uygulanan sektörel teşviklerde

Gelir dağılımının düzenlenmesinde

48. Bir ülkede farklı yörelerde sürdürülen farklı ekonomik faaliyetler sonucunda oluşan gelir ve sosyo politik farklılıklara ne ad verilir?

Gelir dengesizliği

Mali dengesizlik

Sosyal dengesizlik

Bütçe dengesizliği

Bölgesel dengesizlik

49. Piyasa sistemi içinde bölgesel dengesizliklerin oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Devletin yanlış yatırım politikaları

Devletin yanlış teşvik politikası

Yabancı sermayenin varlığı

Küreselleşmenin etkisi

Sanayileşme aşamasında yanlış kuruluş yeri seçimi

 

 

50. Kamu gelir ve harcamalarının çeşitli gelir grupları itibariyle net etkisini belirlemeye çalışan yönteme ne ad verilir?

Rolph' un dağıtım kuramı

Bütçe yansıması

Transfer yaklaşımı

Fedakarlık kuramı

Sosyal getiri

 

 AÖF Ana Sayfa


 

 

 Son Yazılar
Çocuklar İçin Bilgisayar Programcılığı - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eğitim Fırsatları
 
Avrupa'da Eğitim Fırsatları
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net