Videolar   Formller   letiim 

GiriYGSngilizceYDSKPSSALESAFTrafikTEOGIQOyun

 
Hızlı Erişim
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
SYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınav Takvimi
Sınav sonuları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
YGS
ngilizce
YDS
KPSS
ALES
AF
Trafik
TEOG
IQ
Oyun

 SINAVONLINE.net OKS - LGS

 

 MEB Taraf�ndan Yap�lan S�navlar

          

MEB - M�LL� E��T�M BAKANLI�I TARAFINDAN YAPILAN SINAVLAR

�L�ME DE�ERLEND�RME VE A�IK��RET�M KURUMLARI DA�RE BA�KANLI�I

     

   

SINAV �E��TLER�

�l�me De�erlendirme ve A��k�retim Kurumlar� Daire Ba�kanl���'n�n y�l i�inde yapt��� s�navalar 6 gurupta topanmaktad�r.

 • ��renci Se�me ve Yerle�tirme S�navlar�
 • Uzaktan E�itim ��rencilerine Y�nelik S�navlar
 • �rg�n E�itim ��rencilerine Y�nelik S�navlar
 • Milli E�itim Bakanl��� Personeline Y�nelik S�navlar
 • Di�er Kurum ve Kurulu�lara Y�nelik S�navlar
 • Motorlu Ta��t S�r�c� Adaylar� S�nav�

 

��RENC� SE�ME VE YERLE�T�RME SINAVLARI

 • Orta ��retim Kurumlar� ��renci Se�me ve Yerle�tirme S�nav� (Fen liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu ��retmen Liseleri, Anadolu �mam Hatip Liseleri, Sa�l�k Meslek Liseleri, di�er Bakanl�k ve kurumlara ba�l� meslek liseleri)
 • Devlet Paras�z Yat�l�l�k ve Bursluluk S�nav� (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. s�n�flar)
 • �zel Orta��retim Kurumlar�na ��renci Se�me ve Yerle�tirme S�nav�
 • �zel �lk��retim Okullar�n�n Ara S�n�flar�na ��renci Se�me ve Yerle�tirme S�navlar�
 • Polis Kolejinde ��renim G�recek ��rencilerin Aday Tespit S�nav�

 


UZAKTAN E��T�M ��RENC�LER�NE Y�NEL�K SINAVLAR

 • A��k ��retim Lisesi D�nem S�navlar�
 • A��k �lk��retim Okulu D�nem S�navlar� ile Not Y�kseltme S�nav�


�RG�N E��T�M ��RENC�LER�NE Y�NEL�K SINAVLAR

 • �htiyaca G�re �lk ve Orta��retimde Okuyan ��rencilerin Merkezi Ba�ar� De�erlendirme S�navlar�


M�LL� E��T�M BAKANLI�I PERSONEL�NE Y�NEL�K SINAVLAR

 • Yurt i�i ve yurt d���ndaki �e�itli g�revler i�in (Fen Liseleri, Anadolu Liseleri vb) ��retmen Se�me S�navlar�,
 • � Yurt d��� temsilcilikleri i�in e�itim m��aviri, e�itim ata�esi ve ate�e yard�mc�s� se�me s�nav�,
 • � Bakanl�k m�fetti� yard�mc�l��� se�me s�nav�,
 • � Okul ve kurum m�d�r yard�mc�l��� se�me s�nav�,
 • � �lk��retim m�fetti� yard�mc�lar�n�n mesleki yeterlilik s�nav�,
 • � Bakanl�k merkez ve ta�ra te�kilat�ndaki her t�rl� y�neticiler ile di�er personelin g�revde y�kselme e�itimi sonras� s�navlar�.


D��ER KURUM VE KURULU�LARA Y�NEL�K SINAVLAR

 • T�m resmi kurum ve kurulu�lara ait personel ve uzman se�me s�navlar�
 • Di�er bakanl�klar ve ba�l� kurulu�lar ile Mahalli �darelerde g�revli personelin g�revde y�kselme s�navlar�

 

MOTORLU TA�IT S�R�C� ADAYLARI SINAVI

 • Motorlu ta��t s�r�c� adaylar�n�n teorik derslerine y�nelik s�navlar
   

TAR�HSEL GEL���M

1952 y�l�nda, Gazi E�itim Enstit�s� b�nyesinde Talim ve Terbiye Dairesi'ne ba�l� Test B�rosu olarak kurulmu�tur.
�lk y�llarda E�itim Enstit�lerine, 1956 y�l�ndan itibaren de Anadolu liselerine, �zel okullara, ��retmen okullar�na, Ankara �niversitesi'ne ve �stanbul �niversitesine ��renci se�me ve yerle�tirme s�navlar�n� ger�ekle�tirmi�tir.
D�ner Sermaye ��letmesi arac�l���yla hizmetlerin y�r�t�lmesi i�in Talim ve Terbiye Kurulu Ba�kanl���'na ba�l� olarak 5. Ak�am Sanat Okulu kurulmu� ve s�nav hizmetleri bu okul taraf�ndan y�r�t�lm��t�r. Bilgi ��lem Dairesinin kurulmas�yla 1982 y�l�ndan itibaren 5. Ak�am Sanat Okulu bu daireye ba�lanm��t�r.
1987 y�l�ndan itibaren 5. Ak�am Sanat Okulu, "�l�me De�erlendirme ve Yerle�tirme Merkezi (�DYM)" ad�yla yeniden te�kilatlanm�� ve ��letmeler Dairesi Ba�kanl���na ba�lanm��t�r.
1990 y�l�nda do�rudan M�ste�arl��a, 1991 y�l�nda da yeniden Bilgi ��lem Daire Ba�kanl���'na ba�l� olarak g�revini s�rd�rm��t�r.
3797 say�l� kanunla Bilgisayar E�itimi ve Hizmetleri Genel M�d�rl��� kurulmu�, �l�me De�erlendirme ve Yerle�tirme Merkezi (�DYM) S�navlar Daire Ba�kanl��� ad�yla bu Genel M�d�rl��e ba�lanm��t�r.
1998 y�l�nda Bilgisayar E�itimi ve Hizmetleri Genel M�d�rl��� ile Film Radyo Televizyonla E�itim Ba�kanl���'n�n birle�mesiyle kurulan E�itim Teknolojileri Genel M�d�rl��� b�nyesinde �l�me ve De�erlendirme Daire Ba�kanl��� ad� alt�nda hizmetini s�rd�rmektedir.
2004 y�l�nda E�itim Teknolojileri Genel M�d�rl���'nde ger�ekle�tirilen yeniden yap�lanma sonucunda A��k��retim Kurumlar� da bu daireye ba�lanarak �l�me De�erlendirme ve A��k��retim Kurumlar� Daire Ba�kanl��� ad�n� alm��t�r.
 

�RG�TLENME

�l�me De�erlendirme ve A��k��retim Kurumlar� Daire Ba�kanl���n�n;

   Test Geli�tirme �ubesi
   S�nav Hizmetleri �ubesi
   Bask� ve Sevk �ubesi
   A��k��retim Okullar� Koordinasyon �ubesi' nden olu�an bir �rg�t yap�s� vard�r.


TEST GEL��T�RME �UBES�

Yap�lmas� planlanan s�navlarla ilgili sorular�n �retilmesi, redaksiyonu, bilgisayar ortam�na aktar�lmas�, tahsisi, test kitap��klar�n�n olu�turulmas�, s�nav sonras� cevap anahtarlar�n�n haz�rlanmas�, madde analizlerinin yap�lmas� i�lemlerini ger�ekle�tirir.
Test Geli�tirme �ubesinin yakla��k 25.000 soruluk soru bankas� bulunmaktad�r. Sorular; seviye, madde g��l���, konu ve alt konular�na g�re soru bankas�na kullan�ma haz�r bir �ekilde muhafaza edilir.
S�nav�n de�erlendirilmesi a�amas�ndan sonra, test puanlar� ve madde puanlar� temel al�narak analizler yap�l�r. Bu sonu�lar, amaca y�nelik kullan�lmas� i�in ilgililerin hizmetine sunulur.


SINAV H�ZMETLER� �UBES�

S�nav uygulama hizmetleri, Bakanl���m�z Merkezi Sistem S�nav Y�nergesi ve her s�nava ait k�lavuz do�rultusunda yerine getirilmektedir.
S�navlar�n organizasyon ve koordinasyonuyla ilgili yurt genelinde t�m i� ve i�lemler bu �ube taraf�ndan ger�ekle�tirilir.
De�erlendirme ile ilgili olarak s�nav evrak�n�n kodlanmas�, tasnifi, optiklerden okutulmas�, de�erlendirme ve yerle�tirme i�lemlerinin yap�lmas� bu �ubenin g�revlerindendir.
 

BASKI VE SEVK �UBES�

�l�me De�erlendirme ve A��k��retim Kurumlar� Daire Ba�kanl���nca y�r�t�len t�m s�nav hizmetlerine ait ba�vurma belgeleri, cevap ka��tlar�, test kitap��klar� ve di�er s�nav evraklar� bas�larak paketleme ve sevk i�lemlerini y�r�t�r


A�IK��RET�M OKULLARI KOORD�NASYON �UBES�

A��k��retim Okullar�; 3 okul m�d�r�, bunlara ba�l� ��retmenler, e�itim uzmanlar�, teknisyenler ve i��ilerden olu�an bir kadroyla hizmetlerini y�r�tmektedir.
 

 

 

 

 Son Yazlar
ocuklar in Bilgisayar Programcl - Scratch, Code, Tynker
 
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Amerika'da Eitim Frsatlar
 
Avrupa'da Eitim Frsatlar
 
Sosyal Alarn ocuklar zerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eitimde Ailelerin nemi
 
Zaman Etkin Kullanma Yntemi: Yaplacak Gnlk ler Listesi
 
 

SINAVONLINE.net